I forslaget til ny barnevernslov står det at alle kommunestyrer skal motta en tilstandsrapport om barneverntjenesten i sin kommune. Det har vært en stor økning i antall kommuner som inngår i interkommunale samarbeid om barnevern. Kravet om tilstandsrapportering gjelder i alle kommuner, også de som inngår i et samarbeid. 

Det skal rapporteres i alle kommuner

Samarbeid mellom kommuner er et nyttig virkemiddel for å kunne etablere fagmiljøer med nødvendig bredde i kompetanse. Pr. nå er det over 200 kommuner som inngår i interkommunale samarbeid om barnevern. Det finnes flere ulike modeller for organiseringen av interkommunalt samarbeid, som er regulert etter kommuneloven.

Det er vanlig å ha en form for vertskommunesamarbeid. Dette innebærer at vertskommunen er arbeidsgiver og utfører de lovpålagte oppgavene som er overlatt til den. Vertskommunen har da fått delegert beslutningsmyndighet. 

Det er imidlertid viktig å påpeke at kravet om tilstandsrapportering ikke kun omfatter vertskommunen i et interkommunalt samarbeid. En grunn til det er at forventningene til kommunal forankring og innsikt i barneverntjenesten også gjelder for de kommunene som deltar i samarbeidet, men ikke er vertskommune (samarbeidskommuner). 

En undersøkelse av de interkommunale samarbeidene fra 2015 viste at langt flere av rådmennene i vertskommunene enn i samarbeidskommunene fikk tilstrekkelig informasjon om tilstanden i barneverntjenesten. Undersøkelsen viser også at fylkesmennene har en bekymring for at interkommunalt samarbeid kan føre til dårligere kommunikasjonen mellom barneverntjenesten og de enkelte kommunene og andre kommunale tjenester.

Videre kan det forekomme en viss ansvarsfraskrivelse fra enkelte rådmenns side. Det kan også være mangelfull kommunikasjon og rapportering til rådmenn i samarbeidende kommuner. 

En årlig tilstandsrapport til alle kommunestyrer, også de som er samarbeidskommuner, vil kunne imøtekomme disse utfordringene. Spesielt vil det være viktig knyttet til samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre tjenester i kommunen. 

Hvordan kan dette gjøres i praksis?

Dette er et nytt krav, og selv om noen tjenester allerede har laget tilstandsrapporter, har vi ikke mye erfaring å bygge på. Vi ser allikevel for oss noen ulike metoder å gjøre dette på. Hver kommune bør vurdere hva som er best egnet for sin kommune. 

1. En separat rapport pr. kommune

Ett alternativ er at det utarbeides separate rapporter for hver kommune som inngår i tjenesten. Det kan være forskjeller mellom de ulike kommunene som bør gjenspeiles i de ulike rapportene. Dette kan gjøres ved å ta utgangspunkt i kommune for kommune. Imidlertid vil en del av informasjonen i rapporten være gjeldenede for hele tjenesten sett under ett, for eksempel organisering av tjenesten.  

2. En rapport for hele tjenesten

Et annet alternativ er å lage en felles rapport for hele tjenesten, som leveres til alle kommunestyrene som inngår i samarbeidet. Mye av informasjonen i rapporten vil være relevant å ha på tjenestenivå. Videre kan det også skilles i rapporten ved at man for noen temaer viser resultatet for hele tjenesten, mens for andre temaer også viser resultater for de enkelte kommunene som inngår i tjenesten.

Det kan være utfordrende å få en dekkende redegjørelse for hvordan samarbeid med andre etater og tjenester fungerer og tiltak som eventuelt skal settes i verk for å bedre dette. Det kan også være relevant å sette barnevernet inn i en større oppvekstkontekst i tilstandsrapporten. Dersom poltikere skal få et større eierskap til tematikken kan det være relevant å knytte informasjonen mer opp til egen kommune. 

3. En todelt rapport

Et tredje alternativ er at det lages en todelt rapport, en del som er lik for alle kommunene i samarbeidet og en del som er unik for hver kommune. Dette kan være en ganske lik rapport som alternativ 2, men hvor én del av rapporten er utarbeidet separat for hver kommune i samarbeidet. Da kan det her redegjøres for eventuelle lokale utfordringer eller positiv utvikling i den enkelte kommune. Videre kan samarbeid med andre tjenester i kommunen bli omtalt her, og eventuelle relevante lokale tiltak.