Under følger informasjon til deg som er folkevalgt og som skal motta kommunenes tilstandsrapport. Innholdet på denne siden er spesifikt for folkevalgte, men det øvrige innholdet i denne nettressursen vil også være relevant for folkevalgte. 

God oversikt og kontroll gir godt barnevern

I mange tilfeller er det en utfordring at barnevernets arbeid er lite kjent blant lokale beslutningstakere. Dette kan bidra til at tjenestens viktige arbeid ikke blir prioritert i tilstrekkelig grad. En god tilstandsrapport gir både politikere, kommuneansatte og befolkningen innsikt i hvordan barnevernet jobber, og hvilke problemstillinger tjenesten møter. 

Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har det overordnede ansvaret for at barnevernstjenesten forvaltes i tråd med gjeldende regelverk og at tjenestene er forsvarlige. Kommunen har ansvar for styringen av tjenesteområdet og for å ha en systematisk kontroll som sikrer at den kommunale barnevernstjenesten utfører sitt arbeid i tråd med regelverket (internkontroll), slik at barn og familier får den hjelpen de har behov for. Både kommuneloven og barnevernloven har bestemmelser som skal sikre dette.

Dette ansvaret forutsetter samtidig at kommuneledelsen har tilstrekkelig kunnskap om og innsikt i tilstanden i egen barnevernstjeneste og om kvaliteten i barnevernstjenestens arbeid. Dette innebærer blant annet at de må ha oppdatert kunnskap om barnevernstjenestens kapasitet og kompetanse til å håndtere sakene de har ansvar for, om barnevernstjenesten oppfyllelse av tidsfrister, om ressursbruk og samarbeidet med andre tjeneste. 

Kommuner som jobber godt med faglig utvikling av barnevernet og samordning av tjenestetilbudet, kjennetegnes ofte av at den politiske og administrative ledelsen er tett på barneverntjenesten, vurderer kvaliteten i egne tjenester og stiller klare forventninger.

Rutiner for utarbeidelse av rapporten

For å sikre forutsigbarhet er det formålstjenlig å legge opp til at tilstandsrapporten leveres til kommunestyret på et fast tidspunkt i årshjulet.

Det vil også være nyttig å tenke over om det er andre, tilgrensende saker som tilstandsrapporten bør sees i sammenheng med - for eksempel kommunenes plan for det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet. Det kan også være hensiktsmessig å se arbeidet i sammenheng med den årlige tilstandsrapporten/kvalitetsmeldingen innen barnehage og skole.

Når bør rapporten behandles?

Mange kommuner har erfaring med å ferdigstille tilstandsrapporten i sammenheng med budsjettprosessen. Vi vurderer det som hensiktsmessig å gjøre dette.

I bortimot alle kommuner blir den årlige tilstandsrapporten innen utdanning lagt fram for politisk nivå i kommunen. En gjennomgang viser imidlertid at den politiske behandlingen av rapportene er svært varierende. Ofte blir rapporten tatt til etterretning, uten stor politisk debatt og drøfting.

Behandling av rapporten

Tilstandsrapporten skal årlig legges frem for kommunestyret. For at rapporten skal ha betydning for prioriteringer og beslutninger, er det hensiktsmessig at det legges opp til politisk debatt og drøfting av rapporten. 

I behandlingen av rapporten i kommunestyret er det viktig at kommunestyret kontrollerer at rapporten inneholder informasjon om sentrale elementer som for eksempel etterlevelse av lovkrav.

I tillegg vil det være hensiktsmessig å legge til rette for en diskusjon og samtale om viktige temaer. Under følger noen eksempler på dette:

  • Hvordan avvik i tjenesten følges opp og om internkontrollsystemet er godt nok. 
  • Hvordan samarbeidet mellom barnevernet og andre instanser (som skole, helsestasjon, politi, m.fl.) fungerer. Dette er et spesielt viktig tema i kommuner som inngår i interkommunale samarbeid om barnevern. Barna får kanskje hjelp fra et barnevern som holder til i en nabokommune. De er like fullt bosatt i, og mottar andre tjenester fra sin hjemkommune der nærskolen og helsestasjonen ligger.
  • Har kommunen utfordringer med å oppfylle lovkrav innen barnevern? Hvis ikke, hvorfor? 
  • Hvordan opplever de ansatte i barneverntjenesten arbeidshverdagen sin? Hvordan er status når det gjelder turnover, sykefravær, trivsel m.m.? 
  • Hvordan jobber barneverntjenesten for å sikre at både barn og foreldre opplever medvirkning og å bli hørt i egen sak?