Statistikk og analyse

Bufdir har utviklet en kommunemonitor på barnevernsfeltet. Den inneholder en samling av relevante indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, og se utvikling over tid. Indikatorene viser også verdier for interkommunale samarbeid og bydeler i Oslo.

Barnevern kommunemonitor

Bufdir har også en nettressurs som presenterer og tilgjengeliggjør statistikk og analyse om barnevernet på nasjonalt nivå. Her finner man statistikk om bekymringsmeldinger, undersøkelser, barnevernstiltak, med mer. 

Oppsummert status i tall for barnevernet

Forskningsrapporter

Bufdirs nettbibliotek inneholder en oversikt over ny og tidligere forskning om barnevernsrelaterte spørsmål.

Tilstandsrapporter fra ulike kommuner

Det er allerede noen tjenester og kommuner som har utarbeidet tilstandsrapporter. Vi vil oppdatere denne listen med tilstandsrapporter etter hvert som flere kommuner ferdigstiller sine rapporter. 

Det er verdt å merke seg at foreløpig er det primært noen av landets største kommuner/tjenester som har utarbeidet tilstandsrapporter. Med andre ord vil de ikke være representative for enhver kommune. De er ment som inspirasjon, ikke nødvendigvis en mal for hvordan rapporteringen bør utføres. 

Andre kilder

Bufdirs fagsider om barnevern inneholder informasjon om barnevernets roller, ulike tiltak, nasjonale satsinger m.m. 

Se også Bufdirs nettsider om barnevernsreformen. Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Reformen trer i kraft i 2022.

KS har utgitt boka "Tillit" som er en del av grunnlaget for KS folkevalgtprogram:

www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/Tillit.pdf