En del tjenester har allerede utarbeidet tilstandsrapporter om barnevernet, som er behandlet i kommunestyret. Dette er imidlertid ikke et lovkrav pr nå, men det vil bli et lovkrav innen de nærmeste årene.

Nytt lovkrav

Fra 1.1.2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten (bvl § 2-1 nytt åttende ledd).
 
I Prop 73 L om endringer i barnevernloven ble det fremmet et forslag om å lovfeste et slikt krav om årlig tilstandsrapportering om barnevernet til kommunestyret.

Forslaget var på høring i 2019, og innspillene var i all hovedsak positive. Våren 2020 ble Prop 84 L (2019-2020) lagt frem for Stortinget. Her ble forslaget om tilstandsrapportering gjentatt og spesifisert.

Forslaget ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2021. Les mer om dette her.

 

Barnevernloven

Forskrift om internkontroll etter barnevernloven

Alle kommuner skal allerede ha systemer som sørger for oversikt og kontroll med tjenesten, dette kommer av internkontrollforskriften

Formålet med internkontroll er å sikre at lovens krav overholdes. Internkontroll skal bidra til å forebygge svikt og uheldige hendelser og bidra til at kommunen lærer av de feil som skjer slik at de ikke gjentas. Internkontroll handler om kontroll og intern styring av virksomheten. Det er også et verktøy for ledere for styring og utvikling av den daglige driften. 

Selv om ikke kravet til internkontroll er det samme som kravet om å utarbeide en årlig tilstandsrapportering, så kan en mulighet være å se disse to kravene i sammenheng. For å ha kontroll og intern styring av tjenesten, som internkontrollbegrepet innebærer, er man nødt til å ha oversikt over hvordan tilstanden i tjenesten er. Videre må dette legge grunnlag for eventuelle tiltak som settes i verk for å sikre at lovens krav overholdes og bidrar til et bedre tjenestetilbud. 

Hva er barnevernsreformen?

Barnevernsreformen trer i kraft fra 2022 og skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.