Når politiet etterforsker vold og seksuelle overgrep mot barn, foretar de tilrettelagte avhør av barnet på barnehuset.

Tilrettelagte avhør gjennomføres normalt ved Statens barnehus , som er en del av politiet. For at et tilrettelagt avhør skal kunne gjennomføres må barnevernstjenesten ha varslet om en sak, og politiet ha anmeldt forholdet og startet etterforskning.

Det er politijuristen som beslutter om og når barnet skal avhøres ved et tilrettelagt avhør.

Frister

Det er ulike frister for gjennomføring av tilrettelagte avhør. 

Frist snarest mulig og innen en uke

Et tilrettelagt avhør skal gjennomføres snarest mulig og innen en uke i saker ved mistanke om drap, seksuallovbrudd, mishandling i nære relasjoner, kroppsskade og kjønnslemlestelse når

 • fornærmede skal avhøres om en handling som skjedde for mindre enn to uker siden
 • fornærmede som skal avhøres har gitt en umiddelbar og fullstendig beretning om forholdet
 • det er grunn til å tro at forklaringen er nødvendig for å beskytte fornærmede eller vitnet.

Frist snarest mulig og innen to uker

Et tilrettelagt avhør skal gjennomføres snarest mulig og innen to uker i saker ved mistanke om drap, seksuallovbrudd, mishandling i nære relasjon, kroppsskade og kjønnslemlestelse når

 • vitnet er under seks år eller
 • vitnet har status som fornærmet i straffesaken

Frist snarest mulig og innen tre uker

Et tilrettelagt avhør skal gjennomføres snarest mulig og innen tre uker i alle andre tilfeller

Forlengelse av frist

Fristen forlenges med en uke dersom politiet har foretatt

 • tidkrevende etterforskingsskritt før fristen gikk ut
 • forberedelser som er nødvendige av hensyn til vitnet eller avhørets kvalitet

Det samme gjelder dersom avhørsleder og barnehuset er enige om at det klart er til barnets beste at avhøret utsettes.

Mer om frister for tilrettelagte avhør: Tilrettelagte avhør - direktiver og retningslinjer, punkt 2 (Riksadvokaten 2015)

Forberedelser før avhør på barnehuset

Samrådsmøte

Samrådsmøtet er en viktig arena for samhandling mellom barnevernstjenesten og politiet,  og avholdes i forkant av avhørsdagen. Her planlegges den praktiske gjennomføringen av et tilrettelagt avhør, som for eksempel avklaring av

Følgende aktører gis anledning til å delta i samrådsmøtet:

 • Avhørsleder
 • Barnehuset
 • Avhører
 • Barnets verge
 • Barnets bistandsadvokat
 • Barnevernstjenesten
Hvem skal følge barnet til og fra avhør på barnehuset (følgeperson)?

Et tilrettelagt avhør er en del av politiets etterforskning, og politiet har derfor det overordnede ansvaret for at barnet blir fulgt til og fra avhør på barnehuset på en barnefaglig forsvarlig måte.

Politiet avgjør hvem som skal følge barnet, men vil normalt ha behov for bistand til dette oppdraget. Den som følger barnet bør være en person barnet kjenner, er trygg på og har tillit til.

Barnet skal ikke påføres nye traumer ved gjennomføring av et tilrettelagt avhør. 

Dersom barnets omsorgspersoner er mistenkt vil disse normalt ikke følge barnet. I slike tilfeller ønsker politiet å benytte for eksempel

 • en lærer
 • en barnehageansatt
 • andre tillitspersoner
 • barnevernstjenesten

Spørsmålet om følgeperson bør avklares mellom barnevernstjenesten og politiet i samrådsmøtet.

I de tilfeller der politiet ikke kan benytte en person barnet kjenner, er trygg på og har tillit til, vil det ofte være behov for at barnevernstjenesten følger barnet til og fra avhør.

Det bør lages en lokal avtale om samhandling ved gjennomføring av tilrettelagt avhør.

Samhandling og praktisk informasjon om følging av barn til avhør
 • Barnet skal få riktig og god informasjon slik at han eller hun forstår hva som skjer. All informasjon som gis til barnet skal klareres med politiet på forhånd.
 • Barnet skal trygges i følgesituasjonen, og gis svar på spørsmål.  Spørsmål og svar bør nedtegnes i egen rapport.
 • Hvis det er avtalt med avhører, kan barnet i forkant av avhøret få lese politiets informasjonsskriv om gjennomføring av tilrettelagt avhør.
 • Politiet har ansvar for å informere omsorgspersoner om straffesaken, mens barnevernstjenesten har ansvaret for å informere om barnevernssaken. Etatene må samhandle om hvilken informasjon som kan gis og på hvilket tidspunkt.
 • Barnevernstjenesten bør være til stede når barnet kommer hjem fra avhør, eller gjennomføre et hjemmebesøk så fort som mulig i etterkant av avhøret, for å observere og ivareta barnevernfaglige oppgaver.

Gjennomføring av tilrettelagt avhør (avhør på barnehuset)

På selve avhørsdagen gjennomføres det først et formøte før selve avhøret av barnet. 

Dersom avhørslederen bestemmer det, kan barnevernstjenesten være til stede på formøtet og under gjennomføringen av det tilrettelagte avhøret i tilstøtende rom. Hovedregelen er at barnevernstjenesten deltar.

Hvem deltar i avhøret?

Avhørsrommet

Skal delta

 • Barnet
 • Avhører

Kan delta

 • Tiltroperson
 • Tolk

Tilstøtende rom

Skal delta

 • Avhørsleder (ansvarlig for avhøret)
 • Barnets bistandsadvokat
 • Siktedes forsvarer , hvis det kan skje uten at det er til skade eller fare for vitnet eller etterforskingen. (Første avhør gjennomføres i all hovedsak uten at mistenkte er varslet og uten at forsvarer er til stede)

Kan delta

 • Barnehuset
 • Barnevernstjenesten
 • Verge/midlertidig verge
 • Ytterligere representanter for påtalemyndigheten eller politiet
 • Andre avhørsleder mener det er hensiktsmessig at følger avhøret

Formøte på barnehuset

Avhørsleder avholder et formøte like i forkant av avhøret.  I formøtet avklares blant annet straffeprosessuelle spørsmål  og spørsmål aktørene ønsker å stille til barnet.

Avhører har i forkant av avhøret laget en plan for gjennomføringen med blant annet spørsmål til barnet. Planen blir presentert i formøtet. Avhørsleder kan gi barnevernstjenesten og barnehuset anledning til å delta i formøtet. Vanligvis deltar begge.

Barnehusets rolle er definert i egen forskrift. Barnehuset skal blant annet bidra med å gi avhørsleder barnefaglige råd.

Barnevernstjenestens rolle under tilrettelagte avhør

Formålet med avhøret er en systematisk informasjonsinnhenting for å belyse straffesaken. Barnet får anledning til å fortelle med egne ord hva som har skjedd.

Barnevernstjenestens rolle under avhøret er å være observatører, og de har ikke anledning til å påvirke hvilke spørsmål som stilles til barnet for å belyse barnevernssaken. 

Informasjonen som kommer frem under avhøret kan være relevant for barnevernssaken. Politiet kan imidlertid pålegge barnevernstjenesten taushetsplikt om opplysningene, noe som kan begrense barnevernstjenestens bruk av disse. Barnevernstjenesten må derfor avklare spørsmålet om taushetsplikt med avhørsleder.

Husk

Informasjonsdeling når omsorgsperson er mistenkt

Den mistenkte må ikke få kjennskap til saken. Dette kan utsette barnet for risiko og det kan føre til at barnet eller saken påvirkes. Barneverntjenesten og politiet må derfor samhandle om hvilken informasjon de kan dele.

Hva skjer i etterkant av avhøret på barnehuset?

Ettermøte

Avhørsleder avholder et ettermøte like etter avhøret. 

I ettermøtet drøftes det og tas stilling til for eksempel

 Avhørsleder skal normalt gi barneverntjenesten anledning til å delta i ettermøtet.

Ivaretakelse av barnet etter avhøret

Avhører avslutter avhøret og følger barnet tilbake til følgepersonen. Det er svært viktig at både barnet og følgepersonen vet hvor de kan henvende seg ved behov. Dette fordi barnet i etterkant av et avhør kan komme på ting det ønsker å fortelle politiet, eller at det er noe i forklaringen sin det vil rette på.

Medisinsk undersøkelse på barnehuset

Oppfølging fra barnehuset

Som ledd i den helhetlige ivaretakelsen av barnet er det en av barnehusets oppgaver å sørge for oppfølging av barnet i etterkant av det tilrettelagte avhøret. For å sikre en helhetlig oppfølging til barnets beste, koordinerer barnehuset tverrfaglig og tverretatlig samhandling.

Oppfølging og behandling

Barnehuset gjennomfører en kartleggingssamtale med barnet i etterkant av avhøret for å avklare barnets behov for oppfølging og behandling. Formålet med kartleggingen er å vurdere eventuelle hjelpebehov og hvilket tilbud barnet skal gis og av hvem. 

Oppfølgingstiltak kan omhandle

 • kriseintervensjoner
 • stabiliserende tiltak
 • praktisk støtte
 • opplæring
 • nettverksarbeid

Ved behandling  skal barnehuset primært henvise til det lokale hjelpeapparatet, men i særlige tilfeller kan barnehuset selv gi behandling, som for eksempel

 • ved behov for akutt korttidsbehandling
 • i påvente av oppstart av annet hjelpetilbud
 • i situasjoner der barnets motivasjon eller alliansen med barnehuset tilsier det
 • for å forebygge ny utsatthet og potensielle framtidige psykiske helseplager
Koordinering av tverrfaglig og tverretatlig samhandling

Statens barnehus skal koordinere involverte aktører som kan ha en rolle i å bistå barnet både før, under og etter et tilrettelagt avhør.

Barnehusets tilbud og tjenester kan inngå som ledd i en individuell plan og etter annen særlovgivning.

Barnehusets samrådsmøte

Barnehusets samrådsmøte gjennomføres en tid etter at barnet er avhørt. Hensikten er å samle etater og instanser som samarbeider om ivaretagelse av barnet for å sikre en helhetlig oppfølging. I samrådsmøtet kan det også fanges opp forhold i saken som krever ytterligere samhandling mellom politiet og barnevernstjenesten.

Formålet med barnehusets samrådsmøte er å sikre videre informasjonsflyt, arbeidsdeling og koordinering. Videre gir det mulighet for evaluering av oppfølging og behandling av barnet. Det er barnehuset som er ansvarlig for å kalle inn og lede samrådsmøtet.

Mer om individuell plan i barnevernets saksbehandlingsrundsskriv

Supplerende avhør

I tiden etter det tilrettelagte avhøret kan det fremkomme nye opplysninger som gjør at det blir behov for å gjennomføre et supplerende avhør , blant annet med bakgrunn i at

 • forsvarer begjærer nytt avhør på vegne av siktede
 • påtalemyndigheten beslutter nytt avhør
 • bistandsadvokaten begjærer nytt avhør på vegne av barnet

 Ved et supplerende avhør vil etatene måtte samhandle på samme måte som ved gjennomføringen av det første avhøret.

Relatert innhold