Barnevernet: Anonym drøfting med politiet

Dersom barnevernet er usikre på om et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep, eller hvordan de bør gå frem for å avklare bekymringen, kan de diskutere saken med politiet. 

Hensikten med drøftingen er å belyse saken gjennom generelle politifaglige råd som kan gi retning for barneverntjenestens videre undersøkelse og ivaretakelse av barnet. Det vil også kunne bidra til en bedre samordning av de barnevernrettslige og strafferettslige hensynene som kan dukke opp. 

Det skal være en lav terskel for barneverntjenesten å drøfte saker med bekymring om vold og seksuelle overgrep mot barn med politiet.

Hva kan politiet bidra med?

Politiet skal ikke gi råd om den aktuelle saken skal varsles (anmeldes) eller ikke, men kan gi generell informasjon om blant annet

  • hvordan politiet arbeider etter å ha mottatt/opprettet et varsel
  • hva som skal til for at politiet starter en etterforskning
  • hvordan politiet ønsker at samhandlingen med barnevernstjenesten skal være i den videre prosessen
  • hvordan politiet ønsker at barneverntjenesten skal forholde seg til en eventuell etterforskning
  • hvor lang tid det vil ta fra et varsel til et tilrettelagt avhør
  • hva slags type volds- og overgrepshandlinger som omfattes av straffeloven
  • innholdet i avvergingsplikten etter straffeloven
  • hvilke opplysninger barnevernstjenesten bør opplyse om i et varsel

Lag en lokal samhandlingsavtale

For å sikre at man får rask tilgang til riktig kompetanse, bør gjennomføring av anonyme drøftinger være regulert i en lokal samhandlingsavtale mellom politiet og barnevernstjenesten.

Relatert innhold