Barnevernets ansvar og organisering

Barnevernets ansvar og oppgaver følger av barnevernloven med tilhørende forskrifter. Barnevernets oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid . Hjelpen skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Barnevernet er delt mellom statlig og kommunalt nivå. For å sikre at utsatte barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, kreves et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunalt og statlig barnevern.

Det kommunale barnevernet

Det kommunale barnevernet, barnevernstjenesten, har ansvaret for å utføre alle oppgavene som ikke er lagt til et statlig organ. Barnevernstjenesten har ansvar for at barn som oppholder seg i kommunen og som har behov for hjelp fra barnevernet, får den hjelpen de trenger. Det omfatter blant annet:

  • Gjennomgå bekymringsmeldinger
  • Gjennomføre undersøkelser, utredninger og kartlegging av barnet og barnets situasjon
  • Gi råd og veiledning
  • Treffe vedtak om frivillige hjelpetiltak
  • Treffe midlertidige vedtak i akuttsituasjoner
  • Forberede tvangssaker for behandling i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (fylkesnemnda). Det kan for eksempel være behandling av saker om pålegg om hjelpetiltak, saker om omsorgsovertakelse og fratakelse av foreldreansvar.
  • Godkjenne og føre tilsyn med fosterhjem i kommunen
  • Iverksette tiltak og følge opp barn som mottar hjelp fra barnevernet. Det gjelder også når barnet er plassert utenfor hjemmet.

Det statlige barnevernet

Statens ansvar for barnevernet er delt mellom Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og fylkesmennene .

Bufetat skal etter anmodning bistå barnevernstjenesten med plassering av barn utenfor hjemmet. I tillegg har Bufetat ansvar for etablering og drift av institusjoner og godkjenning av private og kommunale institusjoner som benyttes etter barnevernloven. Bufetat har også ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem og har ansvaret for at fosterhjemmene får opplæring og generell veiledning . Bufetat har også ansvar for å tilby kommunene spesialiserte hjelpetiltak.