Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter. For å frata en pasient samtykkekompetanse kreves det at pasienten åpenbart ikke er i stand til å forstå:

  • begrunnelsen for at helsehjelpen blir gitt og
  • hva et samtykke vil omfatte, dvs. tiltakets art og de nærmere implikasjoner av helsehjelpen.

Samtykkekompetansen må vurderes konkret opp imot den helsehjelpen det er snakk om i den aktuelle saken. Den kan falle bort for enkelte felt, men ikke nødvendigvis for alle områder.

Se mer informasjon om hvordan samtykkekompetanse skal vurderes i rundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven under omtalen av § 4-3 side 83.

Publisert 12. juni 2018
Oppdatert 06. februar 2019