Samarbeid mellom tjenestene

Barnevernet skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg, mens helse- og omsorgstjenestene har plikt til å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. Alle tjenester skal ytes til rett tid.

Barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan ha behov for tiltak fra barnevernstjenesten, og barn som får tjenester og tiltak fra barnevernet kan ha behov for helse- og omsorgstjenester.

Samarbeid mellom barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene er avgjørende for at barn med nedsatt funksjonsevne med behov for flere tjenester skal få et helhetlig tjenestetilbud.

Mer om rett tilbud til barnet

Både barnevernstjenestene og helse- og omsorgstjenestene har en lovbestemt plikt til å samarbeide med andre tjenester, herunder med hverandre, når dette kan bidra til å løse lovpålagte oppgaver . Tjenestenes plikt til å samarbeide gjelder både på systemnivå og individnivå. Noen bestemmelser pålegger tjenestene en klar plikt til å samarbeide, andre bestemmelser gir barn og unge rettigheter som forutsetter samarbeid, som for eksempel  rett til individuell plan. Begge tjenestene bør derfor ta initiativ til samarbeid.

I barnets individuelle plan må det konkretiseres hvilke andre tjenester barnet har behov for, for eksempel BUP, habiliteringstjenesten o.l.

Anbefalte tiltak på systemnivå

Fora og arenaer for samarbeid

Det bør etableres fora og arenaer for samarbeid mellom barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenesten. Faste samarbeidsmøter vil kunne bidra til at felles utfordringer blir kjent og forsøkt forebygget eller løst.

Samarbeidsavtaler

Direktoratene anbefaler at samarbeidsavtaler og strukturer for samarbeid i regionene videreutvikles, og understøtter lokale samarbeidsavtaler. Det anbefales også at det legges til rette for lokale samarbeidsavtaler mellom barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenesten, og mellom de enkelte barnevernsinstitusjoner og helse- og omsorgstjenester. Samarbeidsavtalene bør være forankret i ledelsen på alle nivå med ansvar for rutiner. Det bør også arbeides med å utveksle kunnskap om hverandres tjenester og legges til rette for kompetanseutvikling.

Anbefalte tiltak på individnivå

Hvordan det skal samarbeides på individnivå må vurderes konkret fra sak til sak.

  • Samarbeidet utøves innenfor regelverket om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.
  • Individuell plan (IP) er et godt og viktig verktøy for samarbeid som bør benyttes dersom barnet/ foreldrene samtykker. Les mer om indivduell plan.
  • Det bør utarbeides omforente planer mellom de involverte aktørene, eksempelvis: omsorgsbasen, helse- og omsorgstjenesten og barnevernstjenesten
  • Både barnevernstjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjeneste må vurdere om det er behov for involvering og veiledning fra spesialisthelsetjenesten