Overganger

Barn og unge med behov for tjenester over lengre tid, er ekstra sårbare i overgangsfaser.

Kontinuitet, forutsigbarhet, struktur og en helthetlig tilnærming er viktige kriterier som beskriver hvordan behovene til barn og unge med nedsatt funksjonsevne best kan ivaretas. Tjenestene må tilpasses barnets individuelle behov til enhver tid, slik at barn og unge i størst mulig grad kan delta på de livsarenaer som er naturlig i de ulike fasene av livet.

Eksempler på viktige overganger kan være:

 • Barnehage-skole
 • Barneskole-ungdomsskole
 • Ungdomsskole-videregående skole
 • Foreldrehjem til fosterhjem
 • Hjemstedskommune til fosterhjem eller institusjon i en annen kommune
 • Institusjon til egen bolig
 • Når ansvaret flyttes fra tjenester som omfatter barn og unge til tjenester rettet mot voksne

Ved overgangene kan det oppstå endringer ved

 • hvem som har ansvar for tjenestene
 • hvilke arenaer tjenestene gis på
 • hvilke tjenesteytere barn og familie møter

Samarbeid ved overganger

Tjenestene bør i god tid før overgangen avklare hvilke rettslige rammer som gjelder i overgangen, og hvilke ansvar og plikter den enkelte tjeneste har. Det er viktig at alle parter tar et felles ansvar for å samarbeide og bidrar i å lage en god plan for overgangen.

Les mer i Rundskrivet Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste.
Les mer i Veiler for rehabilitering, habilitering individuell plan og koordinator.

Verktøy for samhandling

Individuell plan og koordinator er hjemlet i lovgivningen i begge sektorene og er gode verktøy for å sikre overganger og brukermedvirkning. Overgangene kan noen ganger innebære bytte av koordinator. God overlapping mellom koordinatorene bør være etablert praksis.

Avklaringer ved overganger:

 • Hvem som er aktuelle samarbeidspartnere
 • Hvordan overgangen skal gjennomføres i praksis
 • Innholdet i det nye tilbudet
 • Om det skal følge ressurser fra det tidligere tilbudet over i det nye tilbudet i en overgangsperiode
 • Hvordan sikre overføring av kompetanse
 • Hvem som har ansvaret for aktuelle tiltak og tjenester
 • Hvem har det økonomiske ansvaret for aktuelle tiltak og tjenester