Barn og unges rett til medvirkning

Barnets rett til medvirkning skal gjelde i alle forhold som vedrører barn ​. Det innebærer at barnet skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser som berører barnet. Barnets synspunkter skal alltid tas med i vurderingen og bidra til at avgjørelser som fattes er til barnets beste. Retten til å uttale seg i egne saker er en av de helt sentrale rettighetene i FNs barnekonvensjon. Medvirkning innebærer mer enn å få si sin mening. Det handler om å få bruke egen kunnskap og innsikt til å påvirke sin egen fremtid. Dersom barnet får uttale seg og får anledning til å medvirke i egen sak, er det lettere at hensynet til barnets beste blir ivaretatt.

Retten til å gi uttrykk for sine meninger og medvirke i egen sak gjelder også for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Nedsatt funksjonsevne skal ikke være til hinder for at barn og unge blir hørt. Dersom det er behov for hjelpemidler, tolk eller liknende, må aktuell tjeneste sørge for dette.

Rett til å medvirke gir ikke en rett til å bestemme

Barnets mening er et grunnleggende hensyn når beslutninger som angår barnet skal tas.  Barnets mening skal ikke nødvendigvis tillegges avgjørende vekt, men er et av flere momenter i vurderingen. Andre hensyn kan gjøre det nødvendig med en annen løsning. Faglig forsvarlig oppfølging og behandling kan ikke settes til side fordi det går på tvers av barnets ønsker. Beslutninger som går på tvers av barnets ønsker bør begrunnes, og at barnets mening er vurdert skal fremkomme av dokumentasjonen. Det er viktig å være bevisst på at barnet aldri har ansvar for å bestemme.

Barns rett til medvirkning i barnevernet

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter barnevernloven . Barnets rett til å bli hørt og til å medvirke i egen sak skal ivaretas i alle faser av barnevernets saksbehandling og oppfølging av barnet . Retten innebærer at

 • barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon
 • barnet skal gis mulighet til fritt å uttale seg før det tas avgjørelser
 • barnets meninger skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet
 • barnevernet skal finne tiltak som er til det beste for barnet, og som gir barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen
 • medvirkning fra barn og unge skal få frem barnets perspektiv og bidra til at avgjørelser som fattes er til barnets beste
 • medvirkning skal styrke barnets posisjon og gi bedre rettssikkerhet for barnet
 • barnets mening skal fremkomme av sakens dokumenter
 • familieråd kan være et tiltak som sikrer barnets rett til medvirkning. Ved bruk av familieråd skal barnet, familien og det utvidete nettverket få mulighet til å uttale seg. 

Les mer i Forskrift om medvirkning og tillitsperson.

Medvirkning ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester 

Pasient eller bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg av tjenesteformer, undersøkelses- og behandlingsformer. Retten innebærer at

 • barnet har rett til tilstrekkelig og tilpasset informasjon
 • barnet skal gis mulighet til fritt å si hva han/hun mener
 • barnets meninger skal bli hørt og meningene skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet
 • tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet
 • det skal legges stor vekt på hva barnet mener ved utforming av følgende tjenestetilbud: Helsetjenester i hjemmet, plass i institusjon, personlig assistanse  (herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt), nødvendig pårørendestøtte (opplæring/veiledning, avlastningstiltak, omsorgsstønad) og brukerstyrt personlig assistanse
 • dersom barnet ikke har samtykkekompetanse, har barnets nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med barnet, for eksempel i forbindelse med helsehjelp.

Informasjon til barn og foreldre fra helse- og omsorgstjenesten når barnet er under 18 år 

 • Foreldrene eller andre som har foreldreansvaret har rett til å få informasjon om barnets helse og om den helsehjelpen som gis til barnet når barnet er under 16 år, og i visse tilfeller opp til 18 år. Når barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for barnet, har barnevernstjenesten rett til informasjon etter de samme reglene.
 • Er barnet mellom 12 og 16 år skal informasjonen ikke gis til foreldre eller andre som har foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
 • Uavhengig av barnets alder skal informasjon ikke gis til foreldre eller andre som har foreldreansvaret dersom tungtveiende hensyn til barnet taler mot dette
 • Dersom det blir aktuelt å unnta informasjon fra foreldrene eller andre som har foreldreansvaret, skal pasienten så tidlig som mulig orienteres om foreldrenes rett til å få informasjon og unntakene fra denne retten.
 • For at barn skal fortelle om forhold, kan det være en forutsetning at de får vite at det de forteller ikke automatisk blir videreformidlet.
 • Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret skal likevel gis til foreldre eller andre som har foreldreansvaret når barnet er under 18 år. Barnet skal orienteres om at informasjonen gis.