Barnevernstjenesten skal tilby barn som har hatt barnevernstiltak fram til de fyller 18 år, tilbud om ettervern fram til den unge er fylt 23 år.

Når ungdommen selv samtykker til tilbudet om ettervern, skal tiltak som er iverksatt før barnet fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak frem til den unge har fylt 23 år. (Barnevernloven § 1-3 annet ledd)

Målet med ettervern er å gi ungdommen hjelp på veien til selvstendighet.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være psykososial støtte, eller mer praktisk hjelp når det gjelder bolig, utdannelse, jobb, økonomi og sosialt nettverk. Ettervern kan hjelpe den unge til å mestre overgangen fra et liv med oppfølging av barnevernstjenesten eller fosterfamilie til en selvstendig tilværelse.

Ettervern er viktig for at ungdommen skal bli en trygg og selvstendig voksen

Barn som har vokst opp med autoritær oppdragelse, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kan ha lite erfaring med å orientere seg i samfunnet, gjøre selvstendige vurderinger, ta egne valg og å sette gode grenser for seg selv.

Mange vil derfor trenge tid i trygge, gode og stabile omgivelser for å utvikle selvstendighet. 

At barnet har trygge omsorgspersoner over lengre tid, er også viktig for at barnet skal kunne etablere nye relasjoner etter å ha opplevd overgrep og svik fra sine nærmeste.

Ettervern gir muligheten til å opprettholde tiltak som kan gi denne tryggheten, for eksempel gjennom langvarig plassering i fosterhjem/institusjon og/eller kontakt med gode, stabile voksne.

Slike tiltak kan også forebygge at den unge ved myndighetsalder setter hensynet til sin egen sikkerhet til side og flytter hjem. Enten fordi den unge opplever å ikke kunne klare seg på egen hånd, fordi familien presser den unge til det eller fordi den unge føler seg alene og uten noen nære omsorgspersoner.

Start kartlegging av behov i god tid

Barnevernstjenesten bør i god tid før den unge fyller 18 år gi informasjon om muligheten for ettervern, og kartlegge hva hun eller han ønsker.

Barnevernstjenesten må i samarbeid med den unge vurdere om plasseringen eller andre tiltak skal opprettholdes etter fylte 18 år, og/eller om den unge skal motta andre hjelpetiltak.

Dersom tiltaket opphører når barnet fyller 18 år eller søknad om ettervern blir avslått, skal dette bli regnet som et enkeltvedtak og skal bli begrunnet ut fra hensynet til barnets beste.

Barnevernstjenesten bør gjenta tilbudet om ettervern et år etter avslag

Noen ungdommer ønsker å klare seg på egenhånd og sier derfor nei til ettervern.

Ungdommen kan ha et håp om at situasjonen skal bli bedre ved at de flytter hjem igjen.
Ungdommer som avslår tilbud om ettervern, bør få informasjon om at de kan ombestemme seg.

Barnevernstjenesten bør også, et år etter at tiltakene er avsluttet, kontakte den unge for å høre om vedkommende likevel ønsker å motta tiltak fra barnevernstjenesten.

Råd og veiledning til barn ungdom over 18 år

Ungdom som tar kontakt med barnevernstjenesten for første gang etter fylte 18 år, bør få råd og veiledning om hvem de kan henvende seg til for å få hjelp.

Barneverntjenesten setter ham eller henne i kontakt med offentlige eller frivillige instanser med særlig kompetanse når det gjelder tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Nasjonalt botilbud for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold over 18 år

Hvis den unge over 18 år trenger et trygt sted å bo på grunn av frykt for/gjennomført tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold, kan det nasjonale bo- og støttetilbud for unge over 18 år være aktuelt. 

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tildeler plass og kan kontaktes på telefon 47 80 90 50 (hverdager 09.00 – 15.00) eller på e-post: kompetanseteamet@imdi.no.

Videre lesning