Brannsikring av barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og andre bygninger hvor det oppholder seg mange mennesker, er hjemlet i norsk lov og kan ikke fravikes. Dette gjelder:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har kommet med en presisering av brannsikkerheten i asylmottak på sine nettsider. Det er presisert i fra DSB at disse lovene ikke kan fravikes.

  • Kommunene har ansvar for å kontrollere at kravene overholdes selv i midlertidige tiltak.
  • Eier av bygningen er ansvarlig for at disse myndighetskravene oppfylles.
  • De som drifter institusjoner i bygningen har et ansvar for å utarbeide planer og instruks både for forebygging av brann og håndtering av en eventuell brann.

DSB har i brevet ikke tatt stiling til om tilvarende gjelder for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer at det ikke er grunn til å stille lavere krav til brannsikkerhet til bygg som skal benyttes av enslige mindreårige under 15 år enn  kravene til brannsikkerhet som stilles til øvrige asylmottak. 

Les mer om brannsikring av barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre og særlig om overnatting i bygg som ikke er godkjent.

Publisert 25. november 2015.
Oppdatert 02. desember 2015.