Private og kommunale omsorgssentre som tar i mot enslige mindreårige asylsøkere under 15 år med hjemmel i barnevernloven kap 5A skal godkjennes i tråd med

Søknad om godkjenning

Hvert tiltak må sende søknad om godkjenning til regionkontoret de sogner til. Organisasjoner i flere regioner må søke hos alle aktuelle regionkontorer hvor de har tiltak.

Organisasjoner i Oslo kommune sender søknad til Barne- og familieetaten i Oslo kommune.

Nyopprettede omsorgssentre

Enslige mindreårige asylsøkere skal ha et tilbud som ivaretar deres spesielle behov og som er kvalitetsmessig like godt som det tilbud som gis andre barn barnevernet har omsorgsansvaret for. Nyopprettede private og kommunale omsorgssentre er derfor underlagt tilsvarende kvalitetssikrings- og godkjenningsordning som barneverninstitusjoner.