Anbefalinger og verktøy (film og brosjyre) for å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter i barneverninstitusjon og omsorgssenter.

1. Anbefalinger for bruk av brosjyre og film

Målsetting

Målsettingen med informasjonsmateriellet er å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter. Direktoratet gir her anbefalinger om hvordan informasjonsmaterialet kan benyttes som verktøy til å bidra til dette.

Informasjonsmateriellet er todelt; en brosjyre som handler om barn og unges rettigheter når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter, og en film som viser et utvalg av rettigheter.

Brosjyren

Brosjyren omhandler alle rettigheter når barn og unge bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter.

I brosjyren brukes ulike farger som viser forskjellene på rettigheter, begrensinger og bruk av tvang. Bruken av fargekoder er tilsvarende som i nytt og revidert kurs i rettighetsforskriften. I tillegg er det benyttet fargekoden lilla, som viser rammene for bruk av tvang ved plassering etter barnevernloven § 4-29.

Brosjyren finnes som trykt hefte og digital utgave på norsk, og i pdf-versjon på engelsk, somali, dari og arabisk. Pdf-versjonen har bladfunksjon og kan lett skrives ut.

Filmen

Filmen tar utgangpunkt i utvalgte rettigheter som er basert på tilbakemeldinger fra ungdommer i barneverninstitusjon, representant fra Landsforeningen for barnevernsbarn og fylkesmennenes tilsynsrapporter.

Filmen kommer i to cover:

 • Det første coveret inneholder to DVD-er på norsk, hvor DVD 1 kan vises til alle barn og unge uavhengig av plasseringshjemmel. DVD 2 skal kun vises til barn og unge som er plassert etter atferdsparagrafene i barnevernloven.
 • Det andre coveret inneholder tilsvarende versjoner på språkene engelsk, somali, dari og arabisk.
 • Sekvensene i DVD 1 er lagt inn i DVD 2, så det er ikke nødvendig at barn og unge som er plassert etter atferdsparagrafene ser begge dvd-ene.

Oppbygningen/strukturen i DVD 1og DVD 2 følger samme mønster. For hver rettighet som tas opp presiseres først innholdet i regelverket, deretter følger en handlingsdel, og til slutt oppfølgingsspørsmål som skal gi grunnlag for refleksjon og diskusjon mellom barn/unge og ansatte. DVD 2 tar for seg det samme som DVD 1, men har i tillegg egne sekvenser som beskriver mer inngripende begrensninger (tvang) i bevegelsesfriheten, besøksadgangen og bruk av kommunikasjonsmidler ved plassering etter atferdsparagrafene.

I filmen brukes det skuespillere i alle roller, og den er spilt inn på en institusjon. Representanten fra Landsforeningen for barnevernsbarn gir kommentarer til flere av rettighetene på bakgrunn av egne erfaringer og kunnskap om hvordan barn og unge kan møtes på en god måte.

Filmen er laget i norsk versjon og dubbet til engelsk, somali, dari og arabisk.

2. Formål

Målsettingen med informasjonsmateriellet er å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter. Brosjyren og dvd-filmen er verktøy som skal bidra til å ivareta barn og unges rettigheter på en god måte og i henhold til gjeldene regelverk.

 • Barna skal vite hvilke rettigheter de har når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter.
 • Det er et mål med materiellet at barna forstår hvorfor de ansatte noen ganger kan sette begrensninger og anvende tvang, og hvilke krav som da må være tilstede.
 • Barna skal vite at de kan klage til fylkesmannen over alle forhold som omhandler deres rettigheter, og at du som ansatt skal hjelpe dem å utforme klagen dersom de ønsker det.

Medvirkning er avgjørende for å ivareta barn og unges rettigheter, og for å forebygge bruk av tvang. Filmen gir eksempler på samspillsituasjoner som synliggjør hvordan barna kan medvirke når beslutninger som gjelder dem, tas. Materialet skal være til hjelp for ledere og ansatte for å sikre utviklingsstøttende dialog og bidra til refleksjon/diskusjon med barna om deres rettigheter.

3. Målgruppen

Målgruppen for informasjonsmateriellet er først og fremst barn og unge som bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter.

Informasjonsmateriellet er også et verktøy for ansatte for å kommunisere med barn og unge om deres rettigheter.

4. Ansvar for utrulling av materiellet

Brosjyren og filmen er utviklet som et verktøy som skal brukes aktivt i barneverninstitusjonen og omsorgssenteret.

4.4 Bufdirs ansvar

Bufdir har ansvar for:

 • at materiellet sendes til regionene og Oslo kommune
 • at rapporteringskrav utarbeides og følges opp
 • at spørsmål fra regionene besvares og følges opp (jurist og barnevernfaglig)
 • at erfaringer med bruk av informasjonsmaterialet gjennomgås/evalueres i samarbeid med regionene og andre relevante samarbeidsaktører
 • at Helsetilsynet, brukerorganisasjoner andre relevante samarbeidsaktører informeres om at informasjonsmaterialet er ferdig
4.3 Regionens ansvar

Regionen har ansvar for:

 • at de har god kunnskap om innholdet og hvordan informasjonsmateriellet brukes i institusjonene
 • at alle statlige barneverninstitusjoner og omsorgssenter tar materiellet i bruk
 • at materiellet tilbys til private og kommunale barneverninstitusjoner
 • at spørsmål fra de statlige institusjonene besvares og følges opp
 • at de melder fra til Bufdir ved uklarheter, ev forbedringer og feil
 • at krav om rapportering på bruk av materiellet blir innhentet
 • at kontaktperson (jurist og barnevernfaglig) oppnevnes for å svare på spørsmål fra de statlige barneverninstitusjonene, omsorgssentrene og Bufdir
4.2 Ansattes ansvar

Ansatte i institusjonen har ansvar for:

 • at de har god kunnskap om innholdet i informasjonsmateriellet og kan bruke det sammen med det enkelte barn og ungdomsgruppen samlet
 • at leder informeres ved behov for forbedringer i bruk av materiellet
4.1 Leders ansvar

Leder av institusjonen har et overordnet ansvar for:

 • at alle ansatte får opplæring i, har god kunnskap om og kan anvende verktøyet når
 • det gjelder det enkelte barn og ungdomsgruppen samlet
 • at opplæringen i informasjonsmaterialet er systematisk og vedlikeholdes gjennom
 • året
 • at opplæringen i informasjonsmateriellet synliggjøres i institusjonens opplæringsplan
 • at krav om rapportering på bruk av materiellet blir gjennomført
 • at forslag om forbedringer blir vurdert og rettet ved behov
 • at foreldre/foresatte får kjennskap til hvordan materiellet blir gjort kjent og gjennomgått med deres barn
 • at barneverntjenesten til det enkelte barn er informert om hvordan materialet vil bli
 • brukt i institusjonen
 • at fylkesembetene blir informert om materiellet og hvordan det brukes i institusjonen

5. Anbefalt bruk av materialet

For å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter, anbefaler Bufdir at filmen og brosjyren brukes aktivt i arbeidet med barn og unge i barneverninstitusjonen og omsorgssentret. Hver enkelt institusjon må tilpasse bruken etter institusjonens størrelse, egenart og risikoforhold, og i et omfang som er nødvendig for å ivareta og sikre det enkelte barns behov og ungdomsgruppen samlet.

Informasjonsmateriellet er bygget opp slik at det kan brukes fleksibelt, hver for seg eller samlet. Det kan brukes i husmøter og for å belyse enkeltsituasjoner knyttet til det enkelte barn. Dette for å øke gruppens og det enkelte barns forståelse, for eksempel om noe kunne vært gjort annerledes.

Før gjennomgang av informasjonsmateriellet med det enkelte barn og ungdomsgruppen samlet, må ansatte ha gjennomgått nytt og revidert kurs i rettighetsforskriften. I tillegg må ansatte ha god kjennskap til innholdet i brosjyren og filmen, slik at de kan gjennomgå informasjonsmateriellet med barn og unge på en trygg og god måte. Vi anbefaler at det ved gjennomgang av filmen med de ansatte, brukes tid og reflekteres sammen over spørsmålene som avslutter filmsekvensene.

5.1 Gjennomgang av brosjyren med det enkelte barn

Materiellet er omfattende og direktoratet anbefaler derfor at materiellet gjennomgås tematisk hvor en og en rettighet eller noen få rettigheter gjennomgås av gangen.

Flere rettigheter i brosjyren støttes av egne frekvenser i filmen. Vi anbefaler at disse brukes sammen slik at reglene knyttes til en konkret hendelse/situasjon.

Spørsmålene som avslutter 8 filmene er bidrag til å øke barnets forståelse og fremme barnets evne til refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i filmen og barnets egne erfaringer. Institusjonen må selv vurdere når det er mest hensiktsmessig å starte gjennomgangen av brosjyren med det enkelte barn etter inntak. Det bør imidlertid ikke gå for lang tid. Dette for å sikre at barnet så tidlig som mulig får god oversikt og kunnskap om sine rettigheter og klageadgangen til fylkesmannen.

5.2 Gjennomgang av filmen med det enkelte barn og ungdomsgruppen

Filmen kan gjennomgås både med det enkelte barn og for ungdomsgruppen som helhet, for eksempel som en planlagt prosess i husmøter ved institusjonen. Vi anbefaler at materiellet gjennomgås tematisk, rettighet for rettighet eller at maksimum to rettigheter gjennomgås av gangen. Hver filmfrekvens avsluttes med spørsmål som åpner opp for refleksjoner rundt situasjonen som tas opp.

For å bruke filmens metodiske innretning på en god måte, anbefaler vi at det brukes god tid på spørsmålene som avslutter hver filmfrekvens. På denne måten vil også ungdommens egne erfaringer og synspunkter på hva som kunne vært gjort annerledes, komme frem. Dette vil kunne være bidrag til å øke barnets egenforståelse og gi ungdomsgruppen mulighet til å komme med alternative løsninger i dialog med hverandre og ansatte. En slik gjennomgang kan også bidra til å forebygge og hindre at negative utviklingsspiraler utvikler seg i ungdomsgruppen, og fremme en positiv institusjonskultur.

Institusjonen må alltid vurdere hvilke situasjoner/hendelser som er egnet for å tas opp i fellesskapet. Dette med henvisning til blant annet taushetsplikten, pedagogiske grunner og barnets/ungdomsgruppens modenhet og trygghet.

I barneverninstitusjoner og omsorgssentre bor det til en hver tid barn og unge med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Noen av disse har ikke tilstrekkelige språkkunnskaper, og vil trenge tolk for å forstå og tilegne seg materialet. Institusjonen må foreta konkrete vurderinger av nødvendigheten for bruk av tolk. En flerkulturell tilnærming, også i bruk av dette materialet, krever en sensitiv tilnærming.

Den pedagogiske tilnærmingen skal være den samme som overfor alle barn som bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter

5.3 Informasjon om brosjyre og film til foreldre/foresatte

Leder, eller den lederen gir dette ansvaret til, bør sørge for at foreldre/foresatte til barn og unge i barneverninstitusjoner og omsorgssentre får kjennskap til at det finnes et slikt informasjonsmateriell og hvordan det skal gjennomgås. Vi anbefaler at dette gjøres så tidlig som mulig etter inntak.

5.4 Informasjon til relevante samarbeidsaktører

Leder, eller den lederen gir dette ansvaret til, bør sørge for at barneverntjenesten til det enkelte barn er informert om hvordan materialet vil bli anvendt i institusjonen.

Fylkesembetene bør også få informasjon om materiellet og hvordan det brukes i institusjonen.