Om den faglige anbefalingen

Hvordan bruke denne faglige anbefalingen

Gode fosterhjem er vårt samfunns viktigste ressurs for å hjelpe de barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo hjemme. For å kunne støtte familiene som overtar omsorgen, har alle samfunnets hjelpeinstanser og etater et felles ansvar. Hovedansvaret ligger imidlertid hos barnevernet i stat og kommune.

Anbefalingen er til deg som tar på deg oppgaven med å gjennomføre opplæringen

Vi vet at du har en utfordrende oppgave og at du stadig må forholde seg til nye problemstillinger, spørsmål og utfordringer. Alle kurs og alle veiledninger lever sitt eget liv. Innhold og forløp påvirkes og får sitt særegne forløp i møtet mellom deg og stadig nye fosterhjem. 

Denne faglige anbefalingen vil ikke gi deg svar på hvordan den perfekte opplæringen ser ut. Det må du som fagperson vurdere i møtet med fosterhjemmets forventinger, spørsmål, ønsker og krav. Anbefalingen vil ikke heller gi deg svar på valg av modell eller metode, da du som fagperson må tilpasse dette etter fosterfamilien og de faglige retningslinjer som foreligger.

God fosterhjemsopplæring

Den faglige anbefalingen gir deg en oversikt over temaer og prinsipper som kjennetegner god fosterhjemsopplæring. God fosterhjemsopplæring er avhengig av flere forhold. Den må være oppdatert, nyttig og relevant, og formidlingen av innholdet må være effektiv og kunne tilpasses fosterhjemmets behov. Ikke minst må opplæringen komme fosterbarnet til gode.

Hva bør fosterforeldrene kunne?

For å bli gode omsorgsgivere, er det viktig at fosterforeldre får god opplæring og veiledning. De må få grunnleggende kunnskap og forståelse av hva som forventes av dem før et barn flytter inn, og de må følges opp med videre opplæring og veiledning. Opplæringens innhold er delt opp i ni overordnede faglige standarder, som beskriver overordnede kompetansekrav som skal inngå i opplæringsforløpet. Standardene angir relevant kompetanse innen temaer som omsorg, utvikling og kommunikasjon, og gir kunnskap, ferdigheter og forståelse både for barnet og for fosterforeldrenes egen omsorgsrolle.

Du kan lese standardene sammenhengende som en helhetlig beskrivelse av kompetansekrav, eller undersøkes enkeltvis. Hvordan du gjør dette, styres av hva du som fagperson ønsker eller hva fosterforeldrene har behov for av opplæring og veiledning her og nå. Slik blir veiledningen aktuell og gir fosterforeldrene rett hjelp til rett tid.

Standardene beskriver den kompetansen det er ønskelig at fosterhjemmet skal ha. For å se om fosterforeldrene har tatt til seg og brukt kunnskapen, er det knyttet spørsmål eller kompetanseindikatorer til de ulike prinsippene.

Spørsmålene vil gjøre det mulig for deg å kvalitetssikre opplæringen du tilbyr. Mange av temaene vil det være aktuelt å komme tilbake til flere ganger. Det er derfor nødvendig å se på opplæring som en kontinuerlig prosess, hvor temaer tas opp på nytt etter hvert som fosterhjemmets behov for stadig dypere og spesialisert kunnskap økes.

De viktige stemmene

Den faglige anbefalingen reflekterer et kunnskapssyn som bygger på brukerkunnskap fra fosterbarn og erfarne fosterforeldre, erfaringskunnskap fra fagfolk i fosterhjemsfeltet, samt oppdatert kunnskap fra teori og forskning som forteller oss hva barn trenger av sine voksne omsorgspersoner.

Fordypningsstoff

Til deg som er spesielt opptatt av fosterhjem i slekt og nettverk samt i inter- og intrakulturelle fosterhjemsplasseringer, vil veilederen gi tilgang til lenker til andre relevante web-sider.

Kunnskapsgrunnlag

Anbefalingen er utarbeidet på bakgrunn av brede litteratursøk i forskningsdatabaser. Funn fra ulike internasjonal opplæringsprogram og forskning og er lagt til grunn for kunnskapsgrunnlaget og standardene. Funn herfra er kontrollert opp i mot brukererfaringer. Kunnskapsgrunnlaget er kort beskrevet i en egen artikkel og i de ni standardene som er presentert i veilederen. Alle standardene griper mer eller mindre inn i hverandre, men bygger på en grunnleggende forståelse av at fosterforeldre må sikres å inneha kunnskap om barns utvikling og om konsekvensene av omsorgssvikt og krenkelser. Videre må fosterfamilien inneha kompetanse til å imøtekomme disse barnas behov på en utviklingsfremmende måte.