Når et barn flytter i fosterhjem, skal barnevernstjenesten i omsorgskommunen utarbeide en tiltaksplan og en omsorgsplan for barnet. Planene bør lages før barnet flytter inn.

Om tiltaksplan og omsorgsplan i Barnevernloven

Når et barn blir tatt under omsorg av barnevernet, krever barnevernloven at barnevernstjenesten utarbeider følgende planer for barnet:  

 • tiltaksplan
 • foreløpig omsorgsplan
 • endelig omsorgsplan

Alle planene skal lages og evalueres i tett samarbeid med barnet og barnets omsorgspersoner. (Barnevernloven § 4-5)

Les mer om tiltaksplan og omsorgsplan i barnevernloven

Les mer om tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder

Tiltaksplan

Hvis det er behov for hjelpetiltak i hjemmet, skal barnevernstjenesten i omsorgskommunen lage en tiltaksplan for barnet. Tiltaksplanen er en tidsavgrenset plan for de hjelpetiltakene barnet og fosterfamilien trenger.

Tiltaksplanen skal inneholde en oversikt over:

 • barnets spesielle behov
 • hvordan behovene skal ivaretas og imøtekommes
 • hvilke hjelpetiltak og virkemidler som er aktuelle
 • en plan for oppfølgingen av barnet og foreldrene

Tiltaksplanen bør også inkludere tiltak og virkemidler som er iverksatt av andre instanser enn barnevernstjenesten, som for eksempel skole, skolehelsetjeneste og PPT.

Barnevernstjenesten skal holde seg oppdatert om hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen i tiltaksplanen fungerer eller om det er nødvendig med nye tiltak.

Barnevernstjenesten skal evaluere tiltaksplanen regelmessig, og planen skal endres hvis barnets behov endrer seg. Det er viktig at barnet og foreldrene får være med på å utarbeide, evaluere og endre tiltaksplanen.

Foreløpig omsorgsplan

En foreløpig omsorgsplan er en midlertidig plan for barnets fremtidige omsorgssituasjon. Den bør inneholde en plan for

 • hvor barnet skal bo og vokse opp
 • barnets relasjon til og kontakt med familien
 • hvor hvordan barnets foreldre skal følges opp
 • nåværende skoletilbud
 • fremtidig skole og opplæring

I tillegg skal omsorgsplanen tydeliggjøre om barnet har spesielle behov som må følges opp, og inneholde en plan for hvordan det skal gjøres. Et eksempel kan være behov for tilrettelegging av opplæringstilbudet.

Endelig omsorgsplan

Den endelige omsorgsplanen for barnets fremtidige omsorgssituasjon skal ha et langsiktig perspektiv. Omsorgsplanen skal formidle barnevernstjenestens plan for barnets fremtid, og bør inneholde opplysninger om

 • hvor barnet skal bo og vokse opp
 • barnets spesielle behov som må følges opp og tilrettelegges for
 • barnets relasjon til og kontakt med sin familie
 • oppfølging av foreldrene
 • nåværende skoletilbud
 • fremtidig skole og opplæring
 • eventuelt spesielle behov for tilrettelegging av opplæringstilbudet

Planen skal ikke endres med mindre forutsetningene for planen har falt bort. Det betyr at så lenge barnets situasjon ikke endrer seg, skal heller ikke omsorgsplanen gjøre det. Endrer barnets situasjon seg, må omsorgsplanen evalueres og oppdateres.

Når skal planene lages

Tiltaksplanen og foreløpig omsorgsplan bør lages før omsorgsovertakelsen blir igangsatt og barnet flytter inn i fosterhjemmet.

Endelig omsorgsplan skal lages og vedtas senest to år etter at vedtaket om omsorgsovertakelse er fattet.

Begge planene bør evalueres jevnlig og oppdateres ved behov.

Hvem er involvert i å lage planene
 • barnet
 • barnevernstjenesten i omsorgskommunen
 • barnets foreldre
 • fosterhjemmet
Publisert 24. mai 2017
Oppdatert 15. juni 2017