Hvorfor er det viktig å jobbe med medvirkning

Forutsigbarhet og trygghet

Å bli involvert og ha innflytelse på egen hverdag gir opplevelse av forutsigbarhet, trygghet og kontroll. Når du jobber aktivt med medvirkning, får du frem ungdommens perspektiv og meninger. Medvirkning er mer enn å få si sin mening. Ungdommene må få bruke egen kunnskap og innsikt til å påvirke sin hverdag og fremtid. Som ansatt er du avhengig av denne kunnskapen og innsikten for å kunne gi ungdommen god omsorg.

"Forutsigbarhet kan være en setting vi ikke fungerer så godt under. Nettopp fordi det i livet vårt har vært slik at det unormale har vært det normale. Kanskje kan en uforutsigbar dagsplan være en nyttig plattform for å tilnærme seg, og lære å fungere under forutsigbarhet" (Landsforeningen for barnevernsbarn)

Styrker ungdommenes posisjon

Medvirkning styrker ungdommens posisjon og gir han/ henne bedre rettsikkerhet. For å kunne medvirke, er det en forutsetning at ungdommen får jevnlig og gjentagende informasjon og at de forstår informasjonen de har fått. Som ansatt må du derfor undersøke og vurdere hva ungdommen trenger av informasjon og om du har gitt ungdommen god nok informasjon. 

Verdifulle innspill til institusjonstilbudet

Ungdom som bor på institusjonen kan gi verdifulle innspill til utvikling og forbedring av institusjonstilbudet. Dra nytte av ungdommenes ressurser og bruk deres meninger og råd til å videreutvikle og forbedre tilbudet, for eksempel når dere skal:

 • utarbeide og evaluere institusjonens rutiner og gjøremål
 • planlegge felles fritidsaktiviteter, mattilbud og lignende

Slik sikrer du at ungdommen får medvirke i praksis

Å få til reell medvirkning kan kreve mye av dere som ansatte. Mange ungdommer opplever ikke å bli hørt, forstått og lyttet til, selv om de sier tydelig i fra om hva som er viktig for dem. Når ungdommen ikke opplever å medvirke, og behovene deres ikke blir oppfattet eller forslått, er det vanskelig å gi ungdommene riktig hjelp. Å høre og forstå ungdommene er derfor en forutsetning for å kunne hjelpe.

Dere som ansatte må derfor aktivt jobbe med å forstå ungdommens budskap og ta meningene deres med i vurderingen av hva som er best for ungdommen. Det kan være nødvendig å motivere, inspirere og finne kreative løsninger for å sikre medvirkning.

"Medvirkning må ses på som en prosess og ikke enkelthendelser. Vi må vite hva vi kan medvirke til, og hvordan for å kunne utøve medvirkning." (Landsforeningen for barnevernsbarn)

 

Rutiner for medvirkning

Rutiner som sikrer og dokumenterer medvirkning kan bidra til at du som ansatt jobber aktivt med å:

 • gi ungdommene god og tilpasset informasjon
 • gi ungdommene mulighet til å uttrykke sine synspunkter
 • vektlegge ungdommenes synspunkter
 • dokumentere at ungdommene har fått informasjon, blitt hørt og hva som er ungdommenes synspunkter og hvordan synspunktene er vurdert

Eksempel på rutiner for kollektiv medvirkning

Rutinene for kollektiv medvirkning bør blant annet beskrive følgende:

 • Hvordan kan institusjonen legge til rette for at barna kan gi innspill til forbedring og utvikling av institusjonstilbudet?
 • Hvordan kan ungdommene medvirke i utformingen og evaluering av rutiner som gjelder på institusjonen, herunder husordensregler, mattilbudet, felles gjøremål og aktiviteter?
 • Finnes det aktuelle fora, arenaer, og møter hvor ungdommene kan gi uttrykk for sine synspunkter - for eksempel husmøter?
 • Hvordan kan foreldre, representant/verge, og barneverntjenesten/institusjonen  medvirke? F. eks hvordan kan deres erfaringer og tilbakemeldinger brukes i oppfølging av det enkelte barn og i utviklingen av institusjonstilbudet?

Les faglig anbefaling om husordensregler >>

Eksempel på rutiner for individuell medvirkning

Rutinene for individuell medvirkning bør blant annet beskrive hvordan institusjonen legger til rette for hvordan ungdommen kan få:

 • tilrettelagt informasjon om forhold som angår dem, for eksempel situasjoner, hendelser eller rettigheter
 • delta i utarbeidelsen og evalueringer av planer som gjelder dem selv
 • delta på møter som handler om dem selv
 • medvirke når valg og beslutninger treffes, for eksempel når det de ansatte setter grenser eller utøver tvang