Tiltaket skal ha fokus på omsorg, beskyttelse og stressreduksjon (jf. kvalitetsmål 6) parallelt med at tiltaket observerer og dokumenterer barnets fungering. 

Uke 1

Tiltaket skal ha fokus på omsorg, beskyttelse og stressreduksjon (jf. kvalitetsmål 6) parallelt med at tiltaket observerer og dokumenterer barnets fungering. Det skal utarbeides en oppholdsplan og ukeplan.

Akutt familieråd

Deltakere: Barneverntjeneste, koordinator, barn/familie/nettverk, andre)

  • Mal for akutt familieråd

Justere plan for oppholdet

Deltakere: Hovedkontakt eller beredskapshjemskonsulent, evt. psykolog

Hensikten med planen er å bidra til kontinuitet og forutsigbarhet, avklare og stabilisere situasjonen og gi hjelp og støtte til barnet med å bearbeide opplevelser/ hendelser forut for plassering. Det er hovedkontakt/beredskapshjemkonsulent, evt. i samarbeid med psykolog som har ansvar for å utarbeide og justere planen ukentlig under oppholdet (se prosedyre for hovedkontakt). Planen skal alltid være oppdatert og tilgjengelig. 

Det skal sikres størst mulig grad av brukermedvirkning i arbeidet med plan for akuttoppholdet

Mal for plan for oppholdet

Observasjon

Deltakere: Hovedkontakt eller beredskapshjemskonsulent, evt. psykolog

Utredning er som hovedregel barneverntjenestens ansvar og bør igangsettes etter 14 dager i akuttiltaket dersom kommunen anser dette som nødvendig.

Under akuttoppholdet bør ansatte i tiltaket foreta strukturert observasjon av barnet og barnet i relasjon til ansatte og familie/ nettverk. Strukturert observasjon innebærer å dokumentere iakttagelser i tråd med forhåndsdefinerte kategorier og maler.

Sammen med annen informasjon om barnet vil observasjonene danne grunnlag for tiltakets vurdering av barnets fungering og videre behov. Observasjonsområdene må ses i sammenheng med eventuell utredning i regi av barneverntjenesten

Det er hovedkontakt/beredskapshjemskonsulent, evt. i samarbeid med psykolog som er ansvarlig for å tilrettelegge for tiltakets observasjonsområder og kommunenes egen kartlegging og utredning. Observasjonsområdene skal fremgå i barnets oppholdsplan og redegjøres for i døgnrapporter (institusjon) og i beredskapshjemmets rapporteringssystem.

Dokumentasjon av observasjonene skal være forsvarlige og det skal tilstrebes å skille på beskrivelser og vurderinger (se også sjekkliste for sluttrapport).

Det skal gis mulighet for medvirkning og det skal gis tilpasset informasjon til barnet om at det foretas løpende informasjonsinnhenting og observasjon under akuttoppholdet.

Mal for observasjon av barn i tiltaket

Uke 2 – 5

I første samarbeidsmøte etter to uker skal tiltaket gi sin foreløpige vurdering av barnets videre omsorgsbehov. Det er ansvarlig for inntaket eller tiltaket som innkaller til samarbeidsmøte. Dersom barneverntjenesten vurderer at det er behov for å utrede/kartlegge barnet og deres omsorgsbehov, skal tiltaket legge til rette for at dette kan utføres innenfor akuttoppholdets varighet. Det er som hovedregel barneverntjenesten som foretar en slik utredning. Utredning bør tidligst starte etter to uker.

Ukentlige samarbeidsmøter

Deltakere: Barneverntjeneste, inntaksansvarlig og/eller ansvarlig for tiltaket, barnet, foresatt

Formålet med samarbeidsmøtene er å avklare videre arbeid mens barnet fortsatt er plassert. I første samarbeidsmøte skal akuttiltaket gi en vurdering til barneverntjenesten om tiltakets foreløpige vurdering av et videre forløp for barnet/ ungdommen. I andre samarbeidsmøte i uke 4 skal tiltakets vurdering av videre forløp foreligge. Deltakere i møtet er barneverntjenesten, ansvarlig for inntak og/eller tiltaket, barnet og evt. foresatte

Mal for samarbeidsmøte

Ukentlig justering av plan for oppholdet

Deltakere: Hovedkontakt eller beredskapshjemskonsulent, evt. psykolog

Hensikten med planen er å bidra til kontinuitet og forutsigbarhet, avklare og stabilisere situasjonen og gi hjelp og støtte til barnet med å bearbeide opplevelser/hendelser forut for plassering.  Det er hovedkontakt/beredskapshjemkonsulent, evt. i samarbeid med psykolog som har ansvar for å utarbeide og justere planen ukentlig under oppholdet (se prosedyre for hovedkontakt). Planen skal alltid være oppdatert og tilgjengelig. 

Det skal sikres størst mulig grad av brukermedvirkning i arbeidet med plan for akuttoppholdet

Mal for plan for oppholdet

Ukeplaner

Deltakere: Hovedkontakt eller beredskapshjemskonsulent

Mal for ukeplan

Ukentlig justering av observasjonsområder

Deltakere: Hovedkontakt eller beredskapshjemskonsulent, evt. psykolog

Under akuttoppholdet bør ansatte i tiltaket foreta strukturert observasjon av barnet og barnet i relasjon til ansatte og familie/nettverk. Strukturert observasjon innebærer å dokumentere iakttagelser i tråd med forhåndsdefinerte kategorier og maler.

Sammen med annen informasjon om barnet vil observasjonene danne grunnlag for tiltakets vurdering av barnets fungering og videre behov. Observasjonsområdene må ses i sammenheng med eventuell utredning i regi av barneverntjenesten

Det er hovedkontakt/beredskapshjemskonsulent, evt. i samarbeid med psykolog som er ansvarlig for å tilrettelegge for tiltakets observasjonsområder og kommunenes egen kartlegging og utredning. Observasjonsområdene skal fremgå i barnets oppholdsplan og redegjøres for i døgnrapporter (institusjon) og i beredskapshjemmets rapporteringssystem.

Mal for observasjon av barn i tiltaket

Uke 6

Når akuttiltaket avsluttes, skal akuttiltaket redegjøre for barnet/ungdommens behov for nødvendig oppfølging i etterkant av akuttforløpet. Dersom oppholdet av ulike årsaker strekker seg utover seks uker skal inntaksenheten ta initiativ til at det avholdes ukentlige samarbeidsmøter med barneverntjenesten for å sikre fremdrift i arbeidet med å avslutte akuttoppholdet. 

Samarbeidsmøte

Deltakere: Barneverntjeneste, inntaksansvarlig og /eller ansvarlig for tiltaket, barnet, foresatt

Formålet med samarbeidsmøtene er å avklare videre arbeid mens barnet fortsatt er plassert. I første samarbeidsmøte skal akuttiltaket gi en vurdering til barneverntjenesten om tiltakets foreløpige vurdering av et videre forløp for barnet/ungdommen. I andre samarbeidsmøte i uke 4 skal tiltakets vurdering av videre forløp foreligge. Deltakere i møtet er barneverntjenesten, ansvarlig for inntak og/eller tiltaket, barnet og evt. foresatte.

Mal for samarbeidsmøte

Rapportarbeid

Deltakere: Hovedkontakt eller beredskapshjemskonsulent, evt. psykolog

Hensikten med sjekklisten er å sikre kvaliteten på avslutningsrapporten

Sjekkliste for avslutningsrapport

Avslutningssamtale

Deltakere: Hovedkontakt eller beredskapshjem

Formål med avslutningssamtalen er å:

  • Markere at akuttoppholdet er over og gi opplevelse av gode overganger
  • Sjekke at brukermedvirkning er ivaretatt

Deltakere i samtalen skal være beredskapshjemmet/hovedkontakt, barnet/den unge. Beredskapshjemmet/hovedkontakt skriver et kort referat som underskrives av alle og oppsummeres sammen med barnet/den unge. Referatet skal gjennomgås i evalueringsmøte med ansvarlig barneverntjeneste

Mal for avslutningssamtale

Evaluering

Deltakere: Barneverntjeneste, Inntaksansvarlig, ansvarlig for tiltaket

Evaluering gjøres gjennom at barnet regelmessig i oppholdet spørres om informasjonen er tilstrekkelig og om hvordan dette kan gjøres bedre. Etter endt akuttiltak bør tiltaket og barneverntjenesten alltid gjennomføre et evalueringsmøte. Evalueringen bør ha som mål å identifisere områder i akuttforløpet som fungerte godt og områder for forbedring.

Referatet skal ikke inngå i barnets mappe, men er til internt bruk for læring.

Formålet med evalueringsmøte er å identifisere områder i akuttforløpet som fungerte godt og områder for forbedring.  Forut for evalueringsmøte skal tiltaket ha foretatt en intern evaluering. Deltakere i møtet skal være representanter for ansvarlig for inntak og/eller tiltaket og barneverntjenetsen

Mal for evalueringsmøte etter endt tiltak

Publisert 13. april 2015
Oppdatert 14. april 2015