Fra 15. januar 2018 får barnevernstjenesten eget skjema for melding om beskyttelsesbehov og flytting til fortrolig eller strengt fortrolig adresse. Fortrolig og strengt fortrolig adresse er såkalt graderte adresser, og ble tidligere omtalt som kode 7 og kode 6.

Når Fylkesnemnda fatter vedtak om skjult adresse etter barnevernloven § 4-19 annet ledd, annet punktum, skal Barnevernstjenesten alltid sende melding til Skattedirektoratet ved Folkeregistertjenesten. Barnevernstjenesten skal både melde inn beskyttelsesbehovet, og selve adressen barnet flyttes til.

Skattedirektoratets beskyttelsesvedtak har varighet på ett år. Dette medfører at dersom barneverntjenesten vurderer at barnet fremdeles har behov for fortrolig eller strengt fortrolig adresse, må vedtaket fornyes ved melding om forlengelse av sperret adresse.

Sendes rekommandert

For å ivareta barnets sikkerhet skal skjemaet sendes til Skattedirektoratet med rekommandert post, slik at forsendelsen er mulig å spore.

Dersom brevet ikke kommer frem til Skattedirektoratet vil Barnevernstjenesten kunne vurdere iverksettelse av ytterligere sikkerhetstiltak overfor barnet. Samme skjema skal benyttes for å melde om forlengelse av beskyttelsesbehovet, eller dersom barnet endrer gradert adresse under vedtaksperioden.

Skjemaet heter RF-1404 Melding om flytting til adresse gradert fortrolig/strengt fortrolig, og vil være tilgjengelig på skatteetaten.no, ks.no og bufdir.no. Den enkelte barnevernstjeneste kan også legge skjemaet som mal inn i eget arkivsystem.

Spørsmål?

Spørsmål om utfylling av skjema, eller generelle spørsmål om innmelding av opplysninger til Folkeregisteret, kan rettes til Skatteopplysningen på telefon 800 80 000.