Fra og med høsten 2018 utvides tilbudet av videreutdanninger på deltid for ansatte i barnevernet.  Studiene gir spesialistkompetanse på masternivå om vurdering av barnets beste, relasjonskompetanse i samarbeid med barn og familier og juss i barnevernfaglig arbeid.  For best mulig å gjøre studiet tilgjengelig for ansatte i barnevernet, er det en generøs tilskuddsordning som dekker alle kostnader i forbindelse med studiet. 

Temavalgene for videreutdanningene er et resultat av en omfattende kompetansekartlegging og dialog med barnevernsfeltet og utdanningssektoren. Bufdir inngikk i januar kontrakt med fem ulike utdanningsinstitusjoner som skal tilby de tre videreutdanningene. Hver av utdanningene gir 30 studiepoeng.

- Dette er et veldig godt tilbud til alle arbeidsgivere og ansatte i barnevernstjenestene. Videreutdanningene er designet til å treffe noen av de mest sentrale kompetanseområdene barnevernet har behov for. I tillegg gjør høy grad av ferdighetstrening at utdanningene er svært tett knyttet opp mot det faktiske arbeidet i barnevernstjenestene, sier direktør Mari Trommald.

Studiesteder er Oslo, Stavanger og Bergen. Det at videreutdanningene tilbys på sentrale steder og at de er samlingsbaserte, legger til rette for at så mange som mulig får anledning til å delta.

Tilskudd til vikar, reise, opphold og pensumlitteratur

Parallelt med opprettelsen av videreutdanningene, utvider regjeringen tilskuddsordningen til barnevernfaglig videreutdanning til 20 millioner kroner. Den enkelte søker kan få opp mot 100 000 kroner til å dekke vikar, reise, opphold og studiemateriell.

- Vi vet at det kan være vanskelig for den enkelte tjeneste å avse ansatte til videreutdanning. Det har derfor vært viktig for oss å legge til rette for at både arbeidsplassen og den enkelte kan få støtte til å dekke de kostnadene dette medfører, sier Trommald.

Kommunalt ansatte som får opptak i de tre nye tilbudene eller andre videreutdanninger som Bufdir finansierer, prioriteres ved tildeling av tilskuddsmidler.

Fem videreutdanninger, fem studiesteder

De nye videreutdanningene tilbys ved følgende studiesteder:

I tillegg finansierer Bufdir også ytterligere tre videreutdanninger, alle samlingsbaserte og på masternivå:

  • Videreutdanning i barnevern i et minoritetsperspektiv (15 studiepoeng, studiesteder: Oslo og Porsgrunn)
  • Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (30 studiepoeng, studiesteder: Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø)
  • Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse (30 studiepoeng, studiested: Trondheim, neste opptak våren 2019)

Når kan jeg søke?

Alle studietilbudene, med unntak av Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse, har opptak våren 2018 og studiestart høsten 2018. Endelige søknadsfrister vil være klare innen mars.