«Undersøkelse om fedre i barnevernet» viser at de fleste barnevernstjenestene er opptatt av å involvere fedre i saker som omhandler biologiske barn, men at de til dels mangler eller har usikkerhet rundt rutiner for involveringen i praksis.

«Undersøkelse om fedre i barnevernet» ble gjennomført våren 2018 av Sentio Research på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og var rettet mot alle ansatte i barnevernet. Totalt svarte 1062 barnevernsansatte på undersøkelsen, fordelt på 232 kommuner/bydeler. Det er god geografisk spredning i utvalget, og alle fylker er representert.

Målet med undersøkelsen var å kartlegge holdninger og praksis i barnevernstjenestene knyttet til fedre i barnevernet. Undersøkelsen viser at temaet fedre i barnevernet oppfattes som viktig, og at fokuset på dette har økt de siste årene.

- Mange fedre føler seg ikke sett, hørt og forstått og risikerer å miste kontakten med barna sine i barnevernssaker. Hensikten med å sende ut denne undersøkelsen er å få mobilisert fedre i barnevernet og bidra til debatt og refleksjon i barnevernet om fedrenes rolle i barnevernssaker. Barn trenger i utgangspunktet begge foreldrene sine. Dersom barnevernstjenestene fortsetter å øke bruken av familieråd, vil de få bedre automatikk i å involvere far og hans nettverk, sier Mari Trommald, direktør for Bufdir.