Kommunene Alta, Røyken og Færder har siden 2016 hatt et helhetlig ansvar for barnevernet, herunder de fleste oppgaver som i dag er lagt til det statlige barnevernet, Bufetat. Nå foreligger tredje rapport om kommuneforsøket.

Ulik tilnærming

Rapporten viser at de tre kommunene har svært ulik tilnærming til hvordan de har overtatt statlige oppgaver. I forsøkets tredje år viser evalueringen at valg som ble tatt ved forsøkets oppstart og videre gjennom forsøksperioden, gir synlige utslag på aktivitetene i kommunene. Dette gjelder for eksempel hvordan forsøket er forankret i kommunens ledelse. Færder kommune har lyktes best i å forankre ansvar og oppgaver på ledernivå. I Færder er forsøket en integrert del av kommunens tjenester til barn og unge.

Nyttig kunnskap

Det er Deloitte som gjennomfører følgeevaluering av kommuneforsøket som varer ut 2019. Erfaringer i forsøket er nyttig kunnskap for alle kommuner når barnevernsreformen trer i kraft tidligst i 2021. Reformen innebærer at kommunene får et større ansvar for barnevernet.

Forankring på ledernivå

Deloitte påpeker at ansvar og oppgaver som kommunen skal overta må forankres på ledernivå. Videre at økt kommunalt ansvar på barnevernsområdet krever høy kompetanse blant de ansatte og at kompetanseutviklingstiltak må gis prioritet. Kompetanseutvikling og fagutvikling må knyttes til fagmiljøet og tjenesten, og ikke bare til den enkelte medarbeider.

Hele oppvekstsektoren må delta

For å lykkes med forebyggende innsats må det avklares hvilken tilnærming, roller og oppgaver de ulike tjenestene som jobber med barn og unge i kommunen skal ha. For å sikre at tiltak som tilbys er faglig og ressursmessig forsvarlig må kommunene etablere rutiner for jevnlig evaluering og vurdere alternative tiltak.

Forsøkskommunenes erfaringer viser også at det i forbindelse med overtakelse av nye oppgaver kan være behov for økt kompetanse innen for eksempel endringsledelse, kontraktsoppfølging og innkjøp.

Bufetat bør fortsatt rekruttere fosterhjem

Evalueringen støtter langt på vei at Bufetat bør ha ansvar for rekruttering av fosterhjem. Evalueringen støtter også den lovpålagte plikten kommunene får til å vurdere muligheten for å rekruttere fosterhjem i slekt og nettverk. Gitt at kommunene tilegner seg nødvendig nettverkskompetanse, er dette en oppgave kommunene er særlig egnet til å ivareta, skriver Deloitte.