Omtrent halvparten av barnevernsansatte som deltok i et nytt tjenestestøtteprogram oppgir at de har endret praksis som følge av deltagelsen i programmet.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har evaluert Tjenestestøtteprogrammet. Bufdir har lagt rapportens anbefalinger til grunn for videreutviklingen av programmet, som et av flere tiltak i kompetansestrategien for barnevernet 2018-2024

Bakgrunn

Bufdir fikk i 2017 i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om å gjennomføre tiltak for å heve kvaliteten og øke kompetansen i kommunalt barnevern. I perioden 2017-2024 skal direktoratet gjennomføre et kvalitets- og kompetanseløft i barnevernstjenestene. Tiltakene skal bidra til at barn, unge og familier møter ansatte med høy faglig kompetanse og tjenester av god kvalitet.

For å utvikle og tilby Tjenestestøtteprogrammet inngikk Bufdir kontrakt med de fire regionale kompetansesentrene for barn og unges psykiske helse (RKBU/RBUP) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – Sør (RVTS-Sør).

Tjenestestøtteprogrammet ble gitt til 166 ansatte i 39 kommuner i 2017.

Resultater

Resultatene i NIFUs evaluering viser at deltagerne er moderat tilfredse med programmet som helhet. Det er spesielt det å kunne utveksle erfaringer med ansatte fra andre tjenester som trekkes fram som givende.

Resultatene viser også at programmet ble oppfattet som relevant på et overordnet nivå, men under halvparten av deltagerne mente programmet var relevant for de områdene de selv oppga at tjenesten manglet kompetanse på.

Deltagerne rapporterte om moderat faglig utbytte, noe som sannsynligvis skyldes at deltagerne mente programmets faglige nivå generelt var for lavt.

Vurderinger og anbefalinger

NIFU gir i sin delrapport 2 følgende vurderinger og anbefalinger for å kunne bedre måloppnåelse:

  • Det at Tjenestestøtteprogrammet er godt forankret i kompetansestrategien rettet mot kommunalt barnevern, bidrar til å legge til rette for vellykket videreutvikling av programmet
  • Med tanke på fremtidig utvikling anses det som viktig at ansatte fortsatt deltar i programmet basert på organisasjonsmessige, ikke individuelle behov.
  • Programmet må være tydelig forankret i strategi eller i en reell utfordring.
  • Slik programmet nå er utformet, bidrar det i større grad til refleksjon og økt bevissthet om enkelte av temaene, framfor økt kompetanse. Derfor anbefales det at programmet i større grad utvikles for å kunne øke deltagernes kompetanse.

Veien videre

I 2018 deltar omlag 400 barnevernsledere og ansatte i programmet. Innen 2024 skal alle ansatte og ledere i kommunalt barnevern ha fått mulighet til å delta i et tjenestestøtteprogram.

Bufdir har etablert en tydelig profil for Tjenestestøtteprogrammet for å kunne formidle programmets innhold og formål på en bedre måte. Dette vil øke sannsynligheten for at flere deltakere opplever programmet som nyttig.

Bufdir har også etablert krav til prosesslederes kompetanse og erfaring, for å bidra til at deltagerne i større grad opplever at programmet har et faglig høyt nivå.