Nylig publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag fra Barne-, ungdom-, og familiedirektoratet (Bufdir) en samlet og systematisk oversikt over eksisterende forskning fra flere deler av verden om foreldrepraksiser og trivsel hos barn.

— Funnene bekrefter at foreldres måte å praktisere foreldrerollen i møte med barna kan ha betydning for barnas helse og trivsel, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Foreldrepraksiser som er kategorisert som varme, imøtekommende, responderende og støttende overfor barna er assosiert med trivsel hos barna. Foreldrepraksiser kategorisert som fiendtlige, avvisende, overstyrende og straffende var assosiert med mistrivsel hos barna. Foreldrepraksiser kategorisert som ettergivende var assosiert med både positive og negative utfall hos barn.

I rapporten fremgår det for øvrig at foreldres praksiser kan tenkes påvirkes av ulike faktorer. Blant annet kan økonomi, konflikt mellom foreldre og genetiske faktorer hos foreldre og barn, påvirke barns trivsel.

— Bufdir vurderer nå å følge opp rapporten gjennom en kvalitativ studie av hva foreldre er opptatt av, for å kunne gi råd og veiledning som treffer, forteller Trommald.

Funnene bekrefter tidligere forskning på feltet. Dette danner grunnlag for faglige råd, anbefalinger og veiledning, som gis til foreldre, enten gjennom digitale kanaler som Foreldrehverdag, eller gjennom tjenester og aktører som møter foreldre.

Bufdir baserer alle sine råd, kurs og veiledning på denne kunnskapen. Vil du vite mer les artikkel om foreldrestiler på foreldrehverdag.no.

Rapporten kan lastes ned her: https://www.fhi.no/publ/2019/sammenhenger-mellom-foreld-repraksiser-og-barns-trivsel/