Forskningsrådet har lyst ut et forprosjekt til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon med søknadsfrist 25. september.

Bufdir har ansvar for områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering, vold og overgrep i nære relasjoner. Bufdir oppfordrer aktuelle forskningsinstitusjoner til å søke på Forskningsrådets utlysning. Vi ønsker at forskningsmiljøene utvikler kompetanse- og samarbeidprosjekter på våre områder, som kan bidra til å utvikle og fremme ny kunnskap for å forbedre praksis.

Formålet med utlysning fra Forskningsrådet er å stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøer og samarbeidspartnere i det offentlige og private om å løse eller håndtere samfunnsutfordringer som er sentrale innenfor programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Forprosjektet skal utvikle et kompetanse- og samarbeidsprosjekt som etter planen vil bli lyst ut med søknadsfrist 16. september 2020. Forprosjektene kan for eksempel være tiltak for å redusere ulikhet, øke inkludering av utsatte grupper og sosial innovasjon. Utgangspunktet for forprosjektene kan være utfordringer og mål samarbeidspartnerne har i praktisering av sitt ansvar og hvor forskningsbasert kunnskap kan forbedre praksis.

I et forprosjekt til kompetanse- og samarbeidsprosjektet kan man gjennomføre ulike typer forberedende arbeid, aktiviteter og tiltak som er nødvendig for å utvikle prosjektideen ytterligere og avklare viktige forutsetninger for at den skal kunne realiseres. Forprosjektet kan for eksempel brukes til å etablere samarbeidskonstellasjoner og gjennomføre forberedende utredninger.

Les forskningsrådets utlysning. 

Dersom dere er interesserte i et samarbeid med Bufetat, ta gjerne kontakt med oss.