Den nye rapporten Adopsjon som barnevernstiltak viser at rundt 50 fosterbarn i Norge blir adoptert i året. I snitt blir 0,6 prosent av fosterbarna som er under omsorg av barnevernet adoptert.

- Vi vet at barn som har stabil oppvekstsituasjon får det bedre over tid. Derfor bør barnevernstjenestene se på muligheten for adopsjon i barnevernssaker oftere, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald.

 

Direktør Mari Trommald i Bufdir under presentasjonen av rapporten om adopsjon som barnevernstiltak (Foto: Charlotte Lundgren).

Det er Universitetet i Bergen som har skrevet rapporten på oppdrag for Bufdir. Prosjektet formål var å belyse hvilken kunnskap vi har om adopsjon, og hvilke vurderinger som gjøres i barnevernssaker der adopsjon er foreslått.

Få saker

Litteraturgjennomgangen om adopsjon som barnevernstiltak viser at adopsjon fører til bedre levevilkår for barna målt når de er voksne. I tillegg tyder også tidligere forskning på at adopsjonssakene har mindre sannsynlighet for brudd. Likevel er det få saker som fremmes for behandling i fylkesnemndene. I snitt blir 0,6 prosent av fosterbarna som er under omsorg av barnevernet adoptert hvert år, noe som tilsvarer omtrent 50 barn per år.

- Barnevernstjenestene bør klargjøre raskere om adopsjon er et godt tiltak for barnet. Vi bruker adopsjon mye mindre enn i andre land. USA og England har seks ganger flere fosterbarnsadopsjoner enn Norge, sier Trommald.

I om lag en fjerdedel av sakene samtykker foreldrene til adopsjon og i nær en tredje del av sakene samtykker fosterforeldrene til besøkskontakt.

Barnevernsarbeiderne positive til adopsjon

Rundt tre fjerdedeler av barnevernsarbeiderne mener adopsjon er et foretrukket valg dersom det er en sterk tilknytning mellom barn og fosterforeldre og dersom det er snakk om en langvarig plassering. Forskerne mener at fylkesnemnda ser ut til å være godt orienterte om forskning på adopsjon og at dette er et dokumentert tiltak som gir bedre utfall for barna enn øvrige omsorgstiltak, og vurderingene av barnets beste struktureres etter lovens kriterier.

- Nå skal vi sette oss inn i funnene og se på hvilke barrierer som gjør at barnevernstjenestene sjelden tar adopsjon mer i bruk, sier Trommald.

Utfordringer knyttet til bruk av adopsjon

Rapporten viser at barnevernsarbeiderne opplever lite fokus på adopsjon ved tjenestene og lokalt i kommunene, og det er forholdsvis få formelle strukturer og rutiner for bruk av adopsjon i tjenestene. Barnevernsarbeiderne har en oppfatning av at fylkesnemndene er for restriktive i saker om adopsjon, samtidig er nemndene av den oppfatning at barnevernet fremmer for få saker. Både nemndsmedlemmene og barnevernsarbeiderne tror aksepten for adopsjon er lavere i befolkningen enn hva den faktisk er. I et representativt utvalg av befolkningen slutter 64 prosent seg til at adopsjon er det riktige for barn som har sin primære tilknytning til sine fosterforeldre.

Se video fra offentliggjøringen av rapporten.