Youth Wiki er en ny online-plattform som beskriver ungdomspolitisk satsning i Europa. 27 land deltar, inkludert Norge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er Norges nasjonalkorrespondent, og rapporterer hvem, hvor og på hvilken måte det satses på unge i Norge.

- Vi er stolte av at vi ble valgt til å være Norges nasjonalkorrespondent på feltet. Norge er gode på å støtte ungdom, men i europeisk sammenheng er vi på ingen måte best på alt, så her er det mye å lære. Er du nysgjerrig på hvorfor Finland har en av verdens beste skoler, hva som gjør Storbritannia ledende i ungdomsmedvirkning og satsing på ungdomsarbeid, eller hvordan kulturprogram spesielt lykkes i integreringsarbeidet i Belgia, så kan du slå opp i Youth Wiki, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

En faglig online-database

Youth Wiki er en faglig online-database som beskriver nasjonale strukturer, lovverk, aktører, og satsninger som støtter ungdom og unge mennesker i Europa. Ungdom og unge mennesker er i alderen 13 til 30 år.

Innholdet rapporteres av oppnevnte nasjonale eksperter innenfor ungdomspolitikk, og er basert på og linket til offentlige informasjonskilder i de respektive landene. All tekst i Youth Wiki er på engelsk.

Fremme europeisk samarbeid og støtte evidensbasert beslutningstaking

- Et av hovedmålene til Youth Wiki er å fremme europeisk samarbeid og støtte evidensbasert beslutningstaking. Norge har en sektordelt politikk, noe som kan gjøre det utfordrende for beslutningstakere å kjenne til de ulike fagfeltenes innsatsområder. Youth Wiki kan derfor benyttes av norske lesere for å få en oppdatert oversikt over hva som er gjeldene praksis også i Norge, sier Trommald.

Innholdet på Youth Wiki

Youth Wiki er oppdelt i tema som gjenspeiler de åtte satsingsfeltene i Europakommisjonens ungdomsstrategi:

  • Utdannelse
  • Frivillighet
  • Helse
  • Medvirkning
  • Arbeid og entreprenørskap
  • Sosial inkludering
  • Kultur og kreativitet
  • Ungdom og verden

Innholdet i Youth Wiki gjenspeiler videre nasjonale prioriteringer, strukturer og politiske styringsnivåer. Dessuten kan leseren sammenligne ett lands praksis mot et annet – for eksempel seksualundervisning i Norge versus Italia.

Youth Wiki i Norge

Rapportering av praksis fra de ulike land inn til Europakommisjonen er på ingen måte nytt, men dette er første gangen Norge rapporterer på ungdomspolitisk satsing på tvers av sektorene.

Norge har fra før bidratt inn til Europakommisjonens søsterside “Eurydice” som omtaler de ulike lands utdannelsespolitikk. Youth Wiki gjelder hele bredden av ungdomspolitisk satsing.

Oversikten er ikke uttømmende, men i stadig utvikling.

Om norske aktører som jobber med og for ungdom ser at deres program eller praksis ikke er beskrevet, kan de melde dette inn til youthwiki@bufdir.no. Melding eller forespørsler om Youth Wikis innhold generelt sendes samme adresse.