ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva som kan gjøres for å få alle med. 

Registrer deg på www.allemed.no - Bli med og få alle med!

ALLEMED er et dialogverktøy opprinnelig utarbeidet for frivillige organisasjoner som ønsker å bli mer bevisste på utenforskap, og komme fram til konkrete idéer og løsninger.

Nå er det også lansert en kommuneversjon av verktøyet, med veiledning om hvordan man kan gjennomføre en dugnad i kommunen for å bli bedre på å inkludere alle barn og unge.

Verktøyet er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), som del av deres arbeid for å oppfylle målsetningene i Fritidserklæringen. Fritidserklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, og er et samarbeid mellom stat, kommuner og frivillige organisasjoner. Bufdir er sekretariat for Fritidserklæringen.

Nettsted og inspirasjonsbank

www.ALLEMED.no kan du registrere deg for å få verktøyene tilsendt i posten, enten du jobber i kommunen eller er med i en frivillig organisasjon.

Nettstedet har også en inspirasjonsbank, med inspirasjon og tips til formidling av aktivitetstilbud, veier inn i fritidsaktivitet, utstyrsordninger, økonomisk støtte til deltakelse, knutepunkt og felles møteplasser, samarbeid og partnerskap.