I april og mai arrangeres fem regionale konferanser om vold og overgrep mot barn og unge i Norge. - Det aller viktigste arbeidet skjer ute i kommunene og regionene, der barn og ungdom bor og lever sine dagligliv, sier Tove Bruusgaard, leder for voldsseksjonen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hun skal delta på alle de regionale konferansene og lansere viktige verktøy som kan lette det lokale arbeidet.

Lokale ledere samles for å snakke om barn og vold

10. april går startskuddet for en rekke konferanser der regionale og lokale aktører samles for å oppsummere framgang og utfordringer i arbeidet mot vold og overgrep mot barn og unge. Ledere i kommunale og regionale instanser som møter barn og ungdom som kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep i hverdagen, møtes for å gjøre opp status og se muligheter for bedre koordinert innsats framover.
- Regjeringen har lansert en opptrappingsplan mot vold og overgrep på nasjonalt nivå, og vil holde vold mot barn høyt på agendaen videre. Den aller viktigste innsatsen for å forebygge, avdekke og hjelpe barn utsatt for vold eller overgrep skjer likevel der barn og ungdom ferdes i det daglige. Derfor er det så viktig at ansatte i barnehager, skoler, helsetjenester, barnevern, ungdomstilbud og på alle andre arenaer hvor voksne møter barn, har trygghet og mot til å se og handle for å beskytte barn, sier Bruusgaard.

Praktiske verktøy til det lokale voldsarbeidet

For å bidra til at barn og ungdom får den beskyttelse og hjelp de har krav på, lanserer direktoratet flere nye verktøy på de regionale konferansene.
- Verktøyene våre bygger opp om barns rettigheter i en logisk kjede», forklarer seksjonssjefen. «Fra retten til informasjon og opplæring, via retten til å bli lyttet til, til retten til god og kompetent hjelp og beskyttelse. Vi ønsker at alle barn i Norge, uavhengig av hvor de bor og hvilke arenaer de ferdes på, skal få sin rett til et liv uten vold oppfylt, sier Bruusgaard.

Opplæring for barn og ungdom om vold og overgrep

Alle barn har rett til informasjon om hva som er lov og ikke lov, hva som er gode og vonde hemmeligheter, at de bestemmer over egen kropp og at de har rett til hjelp hvis de opplever noe de ikke synes er greit. Derfor har direktoratet utviklet en ny plattform, Jeg vet, med et sammenstilt og kvalitetssikret opplæringsopplegg for barn, for å fremme alle barn i Norges rett til undervisning og opplæring om egne rettigheter, vold og overgrep.

Voksne skal få øve på gode samtaler med barn

Mange voksne kan kvie seg for å spørre barn de er bekymret for om de har vært utsatt for vold eller overgrep. Barn har derimot en rett til å ytre seg og bli lyttet til i alle saker som har betydning for deres liv. For å hjelpe voksne i tillitsposisjoner til å bli tryggere og flinkere til å snakke med barn om vanskelige tema, er det utviklet en digital ressurs, SNAKKE, med informasjonsdel og en del med praktiske øvingsmuligheter i å gjennomføre samtaler med barn. Gjennom SNAKKE kan voksne øve seg på virtuelle barn og få tilbakemelding på hvordan de bør gå fram for å gjøre samtalen best mulig fra barnets perspektiv.
- En flott måte å bruke ny teknologi til å løse gammel usikkerhet på, tillegger seksjonssjefen.

Ønsker innspill til veileder om overgrep mot sårbare barn

Barn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, har rett på god og kompetent hjelp og beskyttelse. Noen barn kan både være særlig sårbare for overgrep, og samtidig ha ekstra vanskelig for å be om hjelp. Derfor utarbeider direktoratet i samarbeid med fagaktører en veileder for ansatte om hvordan de går fram ved konkret bekymring for at et barn med funksjonsnedsettelse har vært utsatt for et seksuelt overgrep.
- De beste verktøyene er de som treffer virkeligheten og løser reelle arbeidsoppgaver og problemer i det daglige. Vi håper derfor på mange innspill og tilbakemeldinger fra ansatte som opplever reelle utfordringer og dilemmaer når de er bekymret for et sårbart barn, slik at vi kan videreutvikle veilederen til å enda bedre løse deres utfordringer, oppfordrer Bruusgaard.