På oppdrag fra Bufdir har Nordlandsforskning undersøkt personer med kognitive vansker og deres møte med politi og rettssystem.  Rapporten, «Rettsikkerhet – likeverd og likeverdig behandling. Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien» er skrevet av Nordlandsforskning i samarbeid med NTNU og SIFER .

Rapportens funn

Rapporten viser at personer med kognitive vansker bare i begrenset grad blir systematisk fanget opp og fulgt opp i møte med politi og rettsvesen. De mekanismene som strafferettspleien i dag har for å fange opp og følge opp personer med kognitive funksjonsnedsettelser, består som regel av enkeltaktørers skjønnsutøvelse og i liten grad av systematiske rutiner. I rapporten angis at ca. 10,8 % av innsatte i norske fengsel har en kognitiv funksjonsnedsettelse.

Rapporten viser også at ansatte savner opplæring og kompetanse for å kunne fange opp flere med kognitive funksjonsnedsettelser.

Tiltak som foreslås i rapporten

I rapporten foreslår en rekke konkrete tiltak som:

  • Bedre kvalitet og rutiner for personundersøkelser
  • Endre forskrift for tilrettelagte avhør slik at de også omfatter mistenkte eller siktede og ikke bare fornærmede eller vitner
  • Heve grunnleggende kunnskap om kognitive funksjonsnedsettelser hos studenter og ansatte
  • Bedre rutiner for overføring av informasjon
  • Tydeliggjøre rutiner for å melde saker
  • Innføre rutiner for tidlig identifikasjon
  • Opplæring i enkel kommunikasjon
  • Vurdere ordning tilsvarende «Appropriate adult»

Les hele rapporten