I en ny rapport om skeive med innvandringsbakgrunn oppgir mer enn halvparten av respondentene at de har selvmordstanker og nesten halvparten har opplevd å bli presset til seksuelle handlinger.

På oppdrag fra Bufdir har Nordlandsforskning og KUN gjennomført en kvalitativ og kvantitativ studie om hvordan det er å leve som lesbisk, homofil, bifil, transperson og interkjønnperson (lhbti-person) med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette er den første studien som undersøker levekår og livskvalitet blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge med både kvantitative og kvalitative data.

- Undersøkelsen er særlig betydningsfull fordi den bidrar med data om en gruppe vi ikke har hatt statistisk materiale om tidligere, sier direktør i Bufdir Mari Trommald.

Studien omfatter skeive med bakgrunn fra 65 ulike land, fra alle verdensdeler, og som er bosatt på forskjellige steder i Norge.

Bekymringsfulle funn

Mange av respondentene i spørreundersøkelsen oppga at de opplever sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet som berikende. Flere av informantene i intervjuundersøkelsen fortalte imidlertid om å vokse opp med en sterk følelse av annerledeshet på grunn av kjønn og seksuell orientering.

Rapporten har flere bekymringsfulle funn, og respondentene har i langt større grad enn resten av befolkningen blitt utsatt for seksualisert vold. Blant annet oppgir 25 % at de hadde blitt utsatt for voldtekt, og 45 % har opplevd å bli presset til seksuelle handlinger.

Videre rapporterer mer enn halvparten om selvmordstanker, og hele 22 prosent har forsøkt å begå selvmord.
- Rapporten viser at skeive med innvandrerbakgrunn i Norge er en særlig utsatt gruppe.
Informantene er sårbare på mange måter, fordi de utsettes for eksklusjon, marginalisering og isolasjon og isolasjon. Dette er bekymringsfulle funn, sier Trommald.

Hovedformer for diskriminering

Rapporten viser til tre hovedformer for diskriminering som denne gruppens utsettes for:

  • diskriminering og marginalisering på grunn av innvandrerbakgrunn.
  • diskriminering fordi man bryter med normer for kjønn og seksualitet.
  • marginaliseringsprosesser der innvandrerbakgrunn samvirker med kjønn og seksuell orientering, og skaper problemer og utfordringer som er særskilte for akkurat denne gruppen.

Rapporten viser at den fremste utfordringen for denne gruppen er den strukturelle og gjennomgående diskrimineringen som rammer dem på en rekke områder: arbeidsmarkedet, boligmarkedet, utesteder, datingplattformer på internett, i sosiale nettverk, i utdanning, i introduksjonsprogrammet, i møte med helsevesenet eller i det offentlige rommet.