Kun halvparten av de spurte mener at latterliggjøring, ydmykelser og kontroll over for eksempel økonomi er vold. Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Undersøkelsen er gjennomført for å kartlegge kunnskap om vold og overgrep i befolkningen.

–Å være utsatt for psykisk vold kan ha like alvorlige konsekvenser som fysisk vold, viser forskning. Vold og overgrep har et omfang som gjør det til en alvorlig utfordring i samfunnet. Det er derfor viktig at befolkningen har kunnskap om hva vold er og om konsekvensene, i tillegg til kjennskap til hjelpetilbud som eksisterer, sier direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Mari Trommald.

Omtrent halvparten av de spurte vil karakterisere latterliggjøring, ydmykelser og å kontrollere partners økonomi som vold. Klaps og slag anses derimot som vold av de fleste. En tredel mener press til å gifte seg med noen en ikke vil eller trusler på sosiale medier om å bli banket opp, ikke er vold. Samtidig vet vi at nettopp psykisk vold som nedverdigelser, isolasjon, kontroll, press, tvang og trusler, ofte utgjør en vesentlig del av krenkelsene som utsatte for vold i nære relasjoner opplever.

Undersøkelsen viser at 7 av 10 har kjenner til krisesentrene og nesten halvparten er kjent med at krisesentrene også har et tilbud til menn. 7 av 10 har også kjennskap til sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Nesten 8 av 10 er kjent med tilbudet i familieverntjenesten.

Må øke kunnskapen

Et viktig funn i undersøkelsen er at nettstedet dinutvei.no er lite kjent. Undersøkelsen viser at kun 1 av 20 (ca 7 %) av befolkningen kjente til nettstedet.dinutvei.no gir informasjon om hva vold og overgrep er, gir informasjon til utsatte og pårørende, samt informasjon om aktuelt hjelpetilbud.

–Å øke kunnskapen om hvordan vold i nære relasjoner kan arte seg og å gjøre aktuelle hjelpetilbud bedre kjent, vil være viktig i vårt informasjonsarbeid videre, sier Mari Trommald. Dette gjelder for eksempel i kampanjer og informasjonstjenester som ung.no og foreldrehverdag.no. Bufdir har utviklet en ressurs med læringsopplegg (jegvet.no) for barnehage og skole som skal legge til rette for at alle barn får opplæring om vold og overgrep fra barnehagen til videregående skole.

Viktig med kompetanseheving

- I tillegg er det viktig med kompetanseheving overfor ansatte i tjenesten. De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har i samarbeid med Bufdir laget en kunnskaps- og øvingsportal hvor ansatte i tjenestene kan lære om vold og overgrep og øve på å snakke med barn og unge om vanskelige temaer ved hjelp av spillteknologi: snakkemedbarn.no. Læringsressursen og øvingsportalen skal implementeres nasjonalt, avslutter Trommald.