Gratulerer med dagen! I dag, på 8. mars, feirer vi den internasjonale kvinnedagen.

Kvinnedagen er en dag for å feire kvinners rettigheter. Men det er også en dag for å rette oppmerksomheten mot kampen for likestilling og sette nye krav på dagsordenen. Det er fortsatt et stykke igjen før vi har et likestilt samfunn hvor menn og kvinner har like muligheter.

#metoo-kampanjen

I løpet av det siste halvåret har #metoo-kampanjen stått på for full styrke. Her hjemme har både enkeltpersoner og bransje etter bransje stått fram med utallige historier om seksuell trakassering, overgrep og ukultur.

Et problem som angår oss alle

Seksuell trakassering er ikke et nytt fenomen. Statistisk sentralbyrå har stilt spørsmål om uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen siden 1989. Andelen har variert lite, og lå sist, i 2016, på 4 prosent. Likestillings- og diskrimineringsloven har forbud mot seksuell trakassering og pålegger arbeidsgivere å forebygge trakassering. Det er heller ikke noe nytt.

Seksuell trakassering er et likestillingsproblem som angår oss alle. Det er et samfunnsproblem, et arbeidsmiljøproblem og et helseproblem.

Skal kunne delta på like vilkår

Likestilling handler om at alle skal ha mulighet til å delta i samfunnet på like vilkår. Seksuell trakassering hemmer likestilling fordi det fører til at kvinner og menn fratas muligheten til å delta på like vilkår. Mange som utsettes får psykiske plager, og føler skyld og skam som følge av trakasseringen. Flere mistrives på jobb, ønsker å slutte, sykemeldes eller slutter. Noen sliter med langvarige plager etter å ha blitt utsatt for trakassering.

Må ta ansvar

Selv om #metoo har skapt rom slik at flere har turt å si fra, vet vi lite om hvordan dette gjenspeiles på arbeidsplassene rundt omkring i landet. Det er behov for mer kunnskap om hvorfor ansatte ikke velger å varsle om seksuell trakassering til sine ledere og hvorfor varslinger om seksuell trakassering ofte ikke får konsekvenser.

Arbeidsgivere kan ta tak i ukultur og gjøre noe med det. Derfor har arbeidsgivere et særskilt ansvar. Men ikke alene – hver og en av oss har ansvar for å bidra til å reise spørsmål og sette dagsorden og påvirke våre kollegaer og venner. Vi må bruke #metoo til å reflektere over holdninger og etiske spilleregler i arbeidslivet.

Nasjonal likestillingskonferanse

28. februar arrangerte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet en Nasjonal likestillingskonferanse om seksuell trakassering i arbeidslivet. Gjennom konferansen ønsket vi å spre kunnskap, erfaringer og gode eksempler fra ulike deler av arbeidslivet om hvordan man kan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. 

Se streaming fra konferansen