I 2017 veiledet Kompetanseteamet i 560 enkeltsaker hvorav 40 prosent av sakene gjaldt personer under 18 år.

Det er en liten nedgang fra 597 enkeltsaker i 2016 som skyldes færre henvendelser fra UDI knyttet til asylsaker. I 2015 veiledet Kompetanseteamet i 399 enkeltsaker. 

Mange ber om hjelp

Årsrapporten til Kompetanseteamet viser at de fleste henvendelsene gjaldt trusler og andre former for æresrelatert vold (28 prosent), gjennomførte tvangsekteskap (25 prosent) og ufrivillige opphold i utlandet (14 prosent). 36 av sakene omhandlet kjønnslemlestelse. Felles for de fleste henvendelsene til Kompetanseteamet er at de gjelder komplekse og alvorlige voldssaker som krever tverretatlig tilnærming. De tjenestene som henvendte seg mest var UDI, barnevernstjenesten og politi.

Henvendelser til Kompetanseteamet viser tydelig at æresrelatert vold og tvangsekteskap ikke bare er en problematikk som er knyttet til jenter. I 2017 gjaldt 24 prosent av sakene gjaldt gutter/menn. Om lag 40 prosent av sakene gjaldt personer under 18 år. Henvendelsene til Kompetanseteamet omfattet personer med bakgrunn fra 39 ulike land. De fleste sakene gjaldt personer med opprinnelse fra Pakistan, Irak, Somalia, Afghanistan og Syria. 

 Flere henvendelser om utsatte i utlandet

De siste årene har det vært en økning i henvendelser om personer som befinner seg i utlandet. I 2017 mottok Kompetanseteamet henvendelser om 107 personer som befant seg i utlandet, mot 79 saker i 2016 og 59 saker i 2015.

I mange av sakene har personene vært i kontakt med hjelpeapparatet før avreise.

Kompetanseteamets erfaring er at enkelte, både utsatte og ansatte i hjelpeapparatet, har svært høye forventninger til hva norske myndigheter kan bistå med i utlandet. Dette er særlig komplekse og utfordrende saker, hvor løsningen ligger på det forebyggende arbeidet i Norge.

Om Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.Kompetanseteamet gir råd og veiledning i enkeltsaker, om hvordan kartlegge situasjonen til den utsatte, hvordan avdekke og vurdere aspekter av æresrelatert vold, praktisk håndtering av sakene og spørsmål knyttet til den unges sikkerhet og til lov- og regelverk.

Teamet er tverretatlig, med representanter fra I Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir). Hovedoppgavene er å gi råd og veiledning til tjenesteapparatet og å bidra til kompetanseheving om temaene i tjenestene.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse