Tid:
Se kursoversikt ned på siden

Du/dere som skal søke om utenlandsadopsjon eller nasjonal spedbarnadopsjon må gjennomføre adopsjonsforberedende kurs før dere sender søknaden til Bufetat.

 

Adopsjonsprosessen.JPG

Hensikten med kurset er å forberede deg/dere slik at du/dere står bedre rustet til å ta imot et adoptivbarn.

Hvis du/dere har adoptert barn fra utlandet eller har deltatt på adopsjonsforberedende kurs tidligere, trenger dere ikke nytt kurs. Hvis du/dere har adoptert tidligere og landet dere skal adoptere fra nå krever adopsjonsforberedende kurs, får dere likevel delta på kurs.

Kurset holdes på norsk. Hvis du/dere ikke har norsk som morsmål, må du kunne forstå og snakke norsk dagligtale for å delta på kurset. 

Kursets innhold

Din/deres egen innsats er avgjørende for å få et fullgodt utbytte av kurset. Formen veksler mellom innledninger, presentasjoner, filmvisning, og samtaler i grupper og i plenum. Du/dere vil kanskje oppleve at det stilles flere spørsmål enn det gis svar. 

Første kurshelg handler om:

  • din/deres vei til adopsjon
  • barnets bakgrunn og vei til adopsjon
  • din/deres egen og barnets tilknytningshistorie

Andre kurshelg er mer fremoverrettet, og handler om:

  • hentereisen og første tiden med barnet
  • tilpasset omsorg
  • livet som adoptivfamilie

Kurslederne

Hvert kurs har to kursledere, en kvinne og en mann. Du/dere møter kursledere som byr på seg selv og sine erfaringer. Minst en av kurslederne har personlig erfaring enten som adoptivforelder eller som adoptert.

Kursets omfang

Kurset er lagt opp som et overnattingskurs og går over to helger (lørdag kl. 10.30 til søndag kl.16), med ca. 4 ukers mellomrom. Alle må delta begge helger, fra kursets begynnelse til kursets slutt. Det er ikke mulig å delta på første helg på et kurs, og så bytte til et annet kurs for helg to. Overnatting er obligatorisk. Det er plass til opptil 20 deltakere på et kurs.

Det er ikke anledning til å ta med seg barn eller andre familiemedlemmer til kursoppholdet. Dette fordi vi ønsker at du/dere skal ha fokus på adopsjonsprosessen og det fremtidige adoptivbarnet gjennom hele kurshelgen.

Påmelding

Vi tar imot påmeldinger fortløpende til kursene er fulltegnet. Ved for få påmeldte på et kurs, vil kurset bli avlyst. Vi gir beskjed om dette ca. 4-5 uker før kursstart.

Påmelding til kurs betyr ikke at du/dere har fått plass på kurs. Plass på kurs får du/dere først når du/dere mottar tilbud om et konkret kurs.

For å få best mulig utbytte av kurset, vil enslige deltagere fortrinnsvis bli tilbudt plass på kurs der det allerede er mer enn én enslig deltager påmeldt. Etter at du/dere har fått tilbud om kursplass, må du/dere bekrefte at du/dere ønsker kursplassen.

Pris

Kurset er gratis. Bufetat dekker oppholdet lørdag-søndag.

Reiseutgifter og evt. ekstra overnatting dekker du/dere selv.

Jeg ønsker å delta på adopsjonsforberedende kurs

Velg ett alternativ* (Dersom flere enn ett av alternativene i påmeldingsskjemaet passer, skriv hvilke i kommentarfeltet under.)

Har du/dere barn fra før (inkludert fosterbarn og adoptivbarn)?*

Har du spørsmål om kurset? 

Ta kontakt med oss på epost.